Obavještenje o PJN, broj: 753-7-1-34-3-12/21 od 26.04.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 6/21 - Nabavka građevinskog materijala za uređenje puteva u MZ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-34-3-12/21 od 26.04.2021. godine.

 Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK                                  

Damir Šabanović, dipl.ecc. s.r.