Odluka o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa

Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, br. 2/09, 8/16),  Općinsko vijeće Jablanica na svojoj XXXVI sjednici održanoj dana 30.01.2020 godine, d o n o s i

O D L U K U
Odluka o proglašenju nevladinih organizacija od posebnog interesa

Član 1.

Ovom Odlukom određuju se oblasti i proglašavaju nevladine organizacije(NVO) od posebnog interesa za Općinu Jablanica.


Član 2.


Utvrđuje se poseban interes za određivanje NVO od posebnog interesa za Općinu Jablanica u sljedećim oblastima  u kojima djeluje NVO i to:
-    Boračka udruženja proistekla iz Narodno oslobodilačkog rata 1941-1945 i odbrambeno oslobodilačkog rata 1991-1995;
-    Udruženja iz oblasti kulture i kulturno- historijskog nasljeđa;
-    Udruženja iz oblasti zaštite života građana i materijalnih dobara;
-    Udruženja koja obavljaju  humanitarne djelatnosti;
-    Udruženja zaštite životne sredine i prirodnih resursa;
-    Ostale nevladine organizacije (udruženja koja okupljaju žrtve torture, tj. udruženja koja u svom opisu posla daju podršku  ovim osobama, logoraši, nasilje u porodici i nasilje nad djecom, lica sa poteškoćama i nacionalne manjine).

Član 3.

Na području općine Jablanica za udruženja od posebnog interesa , a u skladu sa članom 2. ove Odluke, proglašavaju se sljedeće NVO :

-    Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Jablanica;
-    JOB Unija veterana Jablanica;
-    U.G. RVI-a Jablanica;
-    Udruženje penzionera /umirovljenika Jablanica;
-    Udruga roditelja i udovica poginulih;
-    UDVDR HVO
-    HVIDRA;
-    U.G. Civilnih žrtava rata Jablanica;
-    SABNOR Jablanica;
-    Crveni križ Jablanica;
-    MDD Merhamet Jablanica;
-    Udruženje slijepih i kratkovidnih osoba;
-    Udruženje gorska služba spašavanja –stanica Jablanica;
-    Dobrovoljno vatrogasno društvo;
-    BZK Preporod Jablanica;
-    Udruženje Roma Jablanica;
-    LO „Tetrijeb“Jablanica.
-    Udruženje sportskih ribolovaca „Glavatica“ Jablanica
-    Klub radioamatera Jablanica
-    Odred izviđača „Jablan“ Jablanica
-    Fondacija za očuvanje tekovina odbrambeno oslobodilačkog rata 92-95
-    Udruženje Logoraša Jablanica

  Član 4.    


NVO koje su proglašene kao organizacije od posebnog interesa u obavezi su da nadležnoj Službi dostave izvod iz Registra od nadležnog Ministarstva, Statut, dokaz o broju članova i izjavu o poštivanju Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, plan i program aktivnosti za tekuću godinu.
Dokaze iz stava 1. ovog člana, potrebno je dostaviti nadležnoj službi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
NVO koje ne dostave dokaze iz stava 1. ne mogu ostvariti pravo na finansiranje po ovoj Odluci.
NVO od posebnog interesa, zahtjevom nadležnoj službi može tražiti poništenje statusa posebnog interesa.
Nadležna služba izdaje potvrdu o gubitku statusa nevladine organizacije od posebnog interesa.

Član 5.


Za finansiranje NVO iz člana 3. ove Odluke, a koje ostvare pravo na finansiranje po ovoj Odluci, neće se primjenjivati Odluka o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, shodno tome NVO od posebnog interesa ne mogu predlagati projekte za finansiranje iz drugih budžetskih stavki (izuzev nacionalnih društava s područja općine Jablanica i NVO koja trenutno implementiraju projekte po LOD metodologiji odobrene u 2019. godini).


Član 6.

Finansiranje rada NVO iz člana 5. ove Odluke vrši se prema propisanoj proceduri izrade Budžeta/Proračuna Općine Jablanica  i traje do usvajanja izmjene Odluke o utvrđivanju NVO od posebnog interesa sa utvrđenim iznosima sredstava za finansiranje.
Uz budžetski zahtjev, nevladina organizacija prilaže program rada za narednu godinu i izvještaj o utrošku korištenih sredstava i provedenih aktivnosti u prethodnoj godini nadležnoj općinskoj službi. Shodno tome će predlagač Budžeta/Proračuna formirati prijedloge finansiranja programa  udruženja od posebnog interesa za narednu godinu.

Član 7.

Nakon usvajanja Budžeta/Proračuna Općine Jablanica sredstva za rad nevladinih organizacija isplaćivat će se u mjesečnim tranšama, a u skladu sa visinom odobrenih sredstava za tekuću godinu.


Član 8.


Nevladina organizacija može konkurisati za finansiranje cijelog programa rada ili za dio nedostajućih sredstava i dužna je da to naznači.

Član 9.

Nevladina organizacija koja se proglasi od posebnog interesa, i koja je za program dobila sredstva u ukupnom iznosu vrijednosti programa od drugog donatora, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava iz Budžeta/Proračuna Općine Jablanica.

Član 10.


Nevladine organizacije koje se proglase od posebnog interesa, kojima se dodjele sredstva za programe podnose nadležnoj općinskoj službi izvještaj o realizaciji programa sa finansijskim izvještajem, do isteka godine za koju su sredstva dodjeljena, što je preduslov za podnošenje budžetskog zahtjeva i programa rada za narednu godinu.

Član 11.


Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o proglašavanju nevladinih organizacija od
posebnog interesa broj 02-02-1030-4/14-XIX od 29.05.2014. godine.

Član 12.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Jablanica.

 

Broj: 02-02-166-9/20-XXXVI
Jablanica, 30.01.2020.g.


PREDSJEDAVAJUĆI OV
Mate Mijić, ing.stroj.