Postupak pristupa informacijama

Vaše pravo na pristup informacijama možete ostvariti podnošenjem pismenog zahtjeva, koji mora ispunjavati sljedeće uslove:

* da je u pismenoj formi i to na jednom od službenih jezika u Federaciji;
* da sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju tražene informacije, kako bi omogućilo da Općina Jablanica pronađe traženu informaciju;
* da sadrži ime i prezime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu, a po mogućnosti i broj telefona;
* način na koji se želi pristupiti informacijama.

Ako Vaš pismeni zahtjev za pristup informacijama ne ispunjava jedan od navedenih uslova, Općina Jablanica će o tome odlučiti rješenjem, a u protivnom odobrit će Vam se pristup informaciji na način koji iskažete. Način pristupa informacijama može biti:
- neposrednim uvidom u informaciju
- slanje informacije na kućnu adresu
- umnožavanje informacije

U slučaju odbijanja pristupa informaciji, u cjelini ili djelimično, Općina Jablanica će donijeti rješenje, navodeći zakonske osnove za isto, kao i pouku o pravnom lijeku.
Zahtjevu za pristupu informacijama koje su Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH izuzete od objavljivanja neće se udovoljiti, a razlozi će biti obrazloženi u donešenom rješenju.
Općina je obavezna Vaš zahtjev riješiti u roku od 15 dana. U slučajuda se zahtjev ne riješi u ovom roku, Općina će Vas obavjestiti o razlozima.
Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju može podnijeti samo osoba na koju se informacija odnosi, odnosno zakonski zastupnik ili punomoćnik. Osoba na koju se informacija odnosi dužna je službeniku za informisanje kod podnošenja zahtjeva pokazati ličnu kartu ili drugi lični dokument sa fotografijom, ili uz zahtjev priložiti dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć.
U slučajevima kada se odobrava informacija, ne naplaćuju se naknade, takse za podnošenje zahtjeva, ili za pisane obavjesti.


Naknade se naplaćuju za tražene usluge umnožavanja i to:


• 0,5 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica
• 5 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju.
Naplata za usluge umnožavanja vrši se na blagajni Službe računovodstva, Općine Jablanica, kancelarija broj 13 (prizemlje).
Na pojedine zahtjeve za informacijama možete dobiti odgovor ODMAH, obraćajući se usmeno službenicima za informisanje. To su slučajevi:
• informacija o referentu zaduženom za predmet;
• informacija o kretanju predmeta;
• informacija o bitnim rokovima;
• informacija o toku postupka koji se vodi;
• ostale informacije koje se mogu dobiti iz direktnog kontakta sa službenikom
• informisanje i službenika iz nadležnih službi;
U slučaju bilo kakvih nejasnoća, službenicima za informisanje možete se obratiti i na telefone:

036/752-534,751-312
Fax: 753 215;

te putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.