Zdravstvo u Jablanici

Primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu na području općine Jablanica provodi JU Dom Zdravlja Jablanica.
Dom zdravlja Jablanica je u 2017. godini, Donacijom Vlade HNK, nabavio mineralogram i time kompletirao nedostajuće usluge na nivou primarne zdravstvene zaštite .
U periodu 2013-2017, kao rezultat strateških intervencija, sredstvima Općine Jablanica kupljen je ginekološki sto, a nabavljen je i aparat za dijabetičare (mjerenje tromjesečnog šećera u krvi). Sredstvima rebalansa koja su krajem 2017. godine doznačena od Vlade HNK u visini od 280.000 KM nabavljen je digitalni RTG aparat, sanitetsko vozilo sa pratećom opremom (defibrilator, mobilni EKG, aspirator, kiseonik).
U narednom periodu se planira kompletirati nedostajuća oprema u Službi hitne medicinske pomoći (SHMP) i stomatologiji. Sve ovo će dovesti do daljnjeg unapređenja primarne zdravstvene zaštite u općini Jablanica.
Do juna 2019. godine potrebno je ispuniti zakonsku obavezu certificiranja i dodatne edukacije ljekara, medicinskih tehničara i vozača u SHMP da bi isti imali pravo rada u ovoj službi. Troškovi edukacije za kandidate koji su pod obavezom certificiranja su oko 30.000 KM, te je u narednom periodu neophodno obezbjediti sredstva za ovu namjenu.
Ukupan broj zaposlenih u Domu Zdravlja, zaključno sa 31.12.2017. iznosio je 54 zaposlenika (37 medicinskih radnika). Kada je riječ o zdravstvenim radnicima Dom zdravlja, zapošljava 9 Doktora medicine (uključujući 6 specijalista), 27 medicinskih tehničara (uključujući 4 viša medicinska tehničara) i 1 dipl.ing laboratorijske dijagnostike.
Uzimajući u obzir standarde zdravstvene zaštite, Dom zdravlja raspolaže sa dovoljnim brojem ljekara na ukupan broj stanovnika. Takodjer, općina je u periodu 2013-2017. na godišnjem nivou izdvajala 65000 KM za provedbu specijalističkih pregleda koji se obavljaju u Jablanici, a gdje ljekari specijalisti dolaze iz drugih gradova jer Dom zdravlja Jablanica nema potrebne ljudske kapacitete.
    
Vodeće bolesti na području općine predstavljaju bolesti krvotoka i ovaj podatak se nije mijenjao u periodu 2013-2017.