Politika i ciljevi kvaliteta

IZJAVA O POLITICI I CILJEVIMA KVALITETA
Organ državne službe općine Jablanica je u periodu tranzicije ka stvaranju modernog i kvalitetnog servisa građana i drugih zainteresiranih strana. Poštujući princip po kome je lokalna uprava „sredstvo“ za ostvarenje Vizije razvoja Općine Jablanica, a u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda  EN ISO 9001:2008, proglašavam i činim obaveznim, za sve zaposlene u okviru svih segmenata rada organa državne službe općine Jablanica politiku i ciljeve kvaliteta koje ćemo slijediti u narednom periodu.

VIZIJA RAZVOJA OPĆINE JABLANICA
Mjesto trajne inspiracije humanosti, izvrsnosti u obradi kamena, bogatog kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa, prepoznatljive gastronomske ponude – čarolija Neretve, sunca i kamena – MOJA JABLANICA.

POLITIKA KVALITETA

•    U potpunosti primjenjivati zahtjeve standarda EN ISO 9001:2008, zakonske i druge važeće propise.
•    Kontinuirano unapređivati procese i pojednostavljivati procedure organa državne službe općine Jablanica.
•    Neprestano poboljšavati nivo znanja, stručne osposobljenosti i kompetentnosti zaposlenih.
•   Postati ravnopravan i uvažen partner od strane domaćih i međunarodnih organizacija i institucija uz kontinuiran doprinos stvaranju podsticajnog poslovnog okruženja i potrebnih uslova za kvalitetan društveno-ekonomski razvoj u skladu sa Integralnom strategijom razvoja općine Jablanica.
•    Uspostaviti mehanizame za stalno preispitivanje potreba korisnika i njihovog zadovoljstva  kvalitetom pruženih usluga, te kontinuirano graditi pozitivan poslovni imidž organa državne službe općine Jablanica kao efikasnog subjekta koji je sposoban ispuniti potrebe građana i drugih zainteresiranih strana, pružati usluge  visokog kvaliteta, te obezbijediti bolji kvalitet života u našoj lokalnoj zajednici u skladu sa inicijativama i odlukama građana kojima je pružena mogućnost da utiču na buduće promjene.

STRATEŠKI CILJEVI KVALITETA

•    Uspostaviti moderan, korisnički orijentisan, efikasan i transparentan poslovni sistem općinske uprave koji će u kontinuitetu osigurati da kvalitet izvršenih usluga u potpunosti ispuni potrebe i očekivanja korisnika usluga i drugih zainteresiranih strana.
•    Osigurati kvalitetnu komunikaciju i saradnju sa javnim, privatnim i nevladinim sektorom na svim nivoima u cilju efikasne implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica.
•    Postići visok nivo zadovoljstva građana, poreskih obveznika i drugih zainteresiranih strana ukupnim radom i kvalitetom pruženih usluga općinske uprave Jablanica.
•    Postići prestižan nivo entuzijazma i zadovoljstva zaposlenih u općinskoj upravi Jablanica uz ispunjavanje najviših standarda profesionalnog ponašanja i rada.
•    Osigurati kontinuiranu edukaciju zaposlenih