ODRŽANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u utorak 28.02.2023. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završila u 18,15 sati. Sjednici je prisustvovalo 17 vijećnika.

Na sjednici je  utvrđen  Dnevni red:
1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
 2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području Općine Jablanica - donesena
4. Odluka o raspodjeli sredstava iz stavke „Transfer za mlade“ iz Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu - donesena
5. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u objektu Sportske dvorane –donesena
6. Odluka o dopunama Odluke o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu „Vila – Viseći most“- donesena
7. Zaključak o cijeni usluga JU „ Dom za stara i iznemogla lica” Jablanica – donešen
 8. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Jablanica za 2022. godinu sa Informacijom o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu-usvojen
 9. Izvještaj o radu komisija OV-a za 2022. godinu-usvojen
10. Izvještaj o radu Općine Jablanica za 2022. godinu sa Izvještajem o radu inspektora za 2022. godinu i Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica za 2022. godinu- Nije usvojen izvještaj o radu Općine jablanica za 2022. godinu sa izvještajem o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica za 2022. godinu, usvojeni izvještaji o radu inspektora za 2022. godinu
11.Zaključak o imenovanju predstavnika Općinskog vijeća općine Jablanice u arbitražno tijelo-donesen zaključak
12.Zaključak o odbijanju ponude-donesen zaključak
13. Plan korištenja javnih površina za 2023. godinu – nije donešen
14. Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2023. godinu–data saglasnost
15. Odluka o donošenju Plana implementacije Plana upravljanja otpadom za 2023. godinu–donesena
16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnja 10(20) priključnog nadzemnog kabla za STS 10(20)/0,4 kV “Donje Paprasko II“ i stubne transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV „Donje Paprasko II“ – donesena
17. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnih kablovskih vodova za RP „Unis“ i za izgradnju RP 10 (20) kV „Unis“-donesena
18. Rasprava o informacijama-vođena rasprava