SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UPRAVE ZA GEODETSKE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE HNK

U utorak 23.2.2021. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, Općinski načelnik Damir Šabanović i  Pomoćnik načelnika u Službi za upravu za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Belma Ćemić  održali su sastanak sa predstavnicima Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK. Ispred Uprave  prisustvovali su direktor kantonalne Uprave Ivan Lesko, te  stručni savjetnik Adelko Krmek.

Ovom prilikom predstavnici Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK istakli su svoju spremnost na nastavku saradnje na uspostavi Adresnog registra na području općine Jablanica, odnosno na nastavku  projekta obilježavanja objekata kućnim brojevima i nazivima ulica. Razgovarano je takođe i na temu  realizacije projekta etažiranja kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata na području općine Jablanica, te evidentiranju etažnih jedinica u Zemljišnoj knjizi za općinu Jablanica, gdje bi  općina Jablanica bila izabrana kao pilot projekat.
Takođe je iskazana potreba za izradom katastra komunalnih  instalacija na području općine Jablanica, gdje su  predstavnici  Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK dali određene smjernice i upute.