Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Sportski centar Jablanica" d.o.o. Jablanica.

Na osnovu člana  8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (,,Službene novine FBiH,,  broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 9. i 10. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Sportski centar Jablanica“ d.o.o Jablanica ("Sl. glasnik općine Jablanica", br. 6/16, 7/16), Odluke o postupku imenovanja upravnih odbora subjekata čiji je osnivač Općina Jablanica i kriteriji za izbor i ocjenjivanje kandidata za imenovanje   («Službeni glasnik Općine Jablanica», broj: 6/13), člana 34. i 41. Statuta JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj: 03/17 i 04/18), Odluke o objavljivanju  javnog oglasa za  izbor kandidata za članove  Nadzornog odbora JP "Sportski centar Jablanica" d.o.o. Jablanica br. 02-02-570-1/21-RG-II od 15.04.2021. godine, Radna grupa koja vrši ovlaštenja skupštine u JP "Sportski centar Jablanica" d.o.o. Jablanica, o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
za  izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora
Javnog preduzeća "Sportski centar Jablanica" d.o.o. Jablanica

 I


Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora JP "Sportski centar Jablanica" d.o.o. Jablanica i to:
1.    1 (jedan) član – predsjednik,
2.    2 (dva) člana,

II


Opis pozicija
Nadzorni odbor ima sljedeće nadležnosti:
-    priprema i predlaže Etički kodeks, poslovnike i druge opće akte koje usvaja Skupština preduzeća,
-    imenuje i razrješava članove Uprave, vrši izbor kandidata odbora za reviziju i predlaže Skupštini kandidate za Odbor za reviziju u skladu sa zakonom,
-    Razmatra i nadzire postupak javnih nabavki,
-    Predlaže raspodjelu dobiti, te daje upute direktoru za provođenje mjera i aktivnosti prilikom uočenih propusta,
-    Odlučuje o ostalim pitanjima u skladu sa Zakonom.

Pored navednog Nadzorni odbor ima i sljedeća ovlaštenja:
1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Preduzeća i stara se o njihovoj realizaciji;
2) usvaja izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja;
3) donosi godišnji program poslovanja, uz saglasnost Osnivača;
4) nadzire rad direktora:
5) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Preduzeća;
6) uspostavlja, odobrava i prati računovodstvo, unutrašnju kontrolu, finansijske izveštaje i politiku upravljanja rizicima;
7) utvrđuje finansijske izveštaje Preduzeća i dostavlja ih osnivaču radi davanja saglasnosti;
8) odlučuje o statusnim promjenama i osnivanju drugih pravnih subjekata, uz saglasnost Osnivača;
9) daje saglasnost direktoru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom Osnivača;
10) zaključuje ugovore o radu na određeno vrijeme sa direktorom Preduzeća;
11) vrši druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i propisima kojima se utvrđuje pravni položaj privrednih društava.

III


Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine.
 

IV


Kandidati koji apliciraju na poziciju članova nadzornog odbora moraju ispunjavati opće i posebne uslove.
 
Opći uslovi za imenovanje kandidata su:
1.    da su stariji od 18 godina
2.    da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
3.    da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 
Posebni uslovi za imenovanje kandidata:
Pored općih kriterija, kandidati za članove nadzornog odbora moraju ispunjavati sljedeće posebne kriterije:
1.    Stručna sprema i radno iskustvo: Visoka stručna sprema VII stepen, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sistema i tri (3) godine radnog iskustva
2.    Sposobnosti: sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije; sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;komunikacijske i organizacione sposobnosti; rezultati rada ostvareni u dosadašnjem radu; dokazani rezultati rada ostvareni tokom radne karijere; naklonjenost timskom radu.
3.    Eliminacioni kriterij: Kandidat da nije stariji od 70 godina u momentu imenovanja.
Ostali uslovi:
•    da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
•    da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 70/08);
•    da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju u smislu člana 2. tačka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, („Službene novine Federacije BiH“, broj:12/03, 34/03 i 65/13);
•    da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
•    da nisu osuđivana za krivična djela i za privredne prijestupe nespojive sa dužnošću u Nadzornom odboru pet godina od dana pravosznažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
•    da nisu lica kojima je presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora;
•    da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju;
•    da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti javnog preduzeća
•    da nisu članovi upravnih/nadzornih odbora;
•    da nije direktor Javnog preduzeća u kojem se vrši imenovanje ili lice koje je u direktnom srodstvu sa direktorom.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Napomena: Lični podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).


 V


Podnošenje prijava
Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su dužni priložiti kraću biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i uvjerenje o radnom iskustvu, obrazac - Izjavu o bilo kojem pitanju iz tačke IV Oglasa koje predstavlja smetnju ili bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja, ovjerenog potpisa od nadležnog organa. Prijavni obrazac i obrazac izjave se nalazi na Info pultu Šalter sale Općine Jablanica i službenoj web stranici općine www.jablanica.ba.
Svakom kandidatu koji je dostavio neblagovremene i nepotpune prijave i koji ne ispunjava opće i posebne kriterije, dostavlja se pisana odbijenica i isti neće biti uzet u razmatranje u daljem procesu imenovanja.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor pozvat će se pisanim putem na intervju. Zainteresovana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako vjeruje da u procesu izbora/imenovanja nisu ispoštovana načela utvrđena Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.
Prigovor se podnosi Općinskom vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“, a isti će se objaviti  i u dnevnom listu „Oslobođenje“, RTV Jablanica i službenoj web stranici Općine Jablanica i oglasnoj ploči Općine Jablanica.
Prijave na propisanom obrascu sa traženim dokumentima treba dostaviti lično na protokol Općine Jablanica ili preporučeno poštom na adresu:


OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Pere Bilića br. 15
„Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP Sportski centar Jablanica d.o.o. Jablanica „NE OTVARATI“Predsjedik Radne grupe
Adis Zukić s.r.

"JAVNI OGLAS OBJAVLJEN U SLUŽBENIM NOVINA FBIH BR.35 DANA 05.05.2021.GODINE I OSTAJE OTVOREN ZAKLJUČNO SA 20.05.2021.GODNE."


 
Prijavni obrazac

Obrazac izjave