SEKRETAR ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE

Rješenjem općinskog načelnika broj.01-36-1894-17-1/10 od 17.3.2011. godine  imenuje se Dženan Mulahasanović dipl.ecc. Sekretarom organa državne službe općine Jablanica.

SEKRETAR OPĆINSKOG ORGANA

Dženan Mulahasanović dipl.ecc.
+387 36 751300; +387 36 751306
Fax: +387 36 753 215
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Dženan Mulahasanović obrazlaže prijedlog Integralne strategije razvoja

Nadležnosti:

- obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad organa državne službe
- koordinira radom svih službi i organizacijskih jedinica unutar službi i usmjerava njihov rad u cilju realizacije poslova po programu rada i  po nalogu Općinskog načelnika
- ostvaruje saradnju sa organima i drugim tijelima državne službe i preduzećima
- redovno izvještava Općinskog načelnika o stanju i poteškoćama u vršenju planiranih poslova i predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način sekretar pomaže Načelniku u rukovođenju organom državne službe
- poslove za koje je nadležan, sekretar ostvaruje u dogovoru sa pomoćnicima Općinskog načelnika koji neposredno rukovode službama za upravui dr.stručnim službama, s tim što su pomoćnici načelnika dužni postupiti po dogovoru utvrđenim sa sekretarom,
- odgovoran za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svog posla
- organizira pripremu materijala za sjednice OV-a i u tom cilju koordinira aktivnost svih općinskih službi
- promoviše transparentnost i javnost rada Općinskog načelnika
- Informiše Općinskog načelnika o rasporedu i terminu radnih sastanaka, protokolarnih i drugih obaveza Općinskog načelnika
- učestvuje u izradi godišnjeg programa rada Općinskog načelnika i podnosi godišnji izvještaj o radu     
- izvršava i druge poslove i zadatke koje mu naloži Općinski načelnik
- za svoj rad neposredno odgovara Općinskom načelniku.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, koji se odnose na ovlaštenja u koordiniranju i usmjeravanju rada svih službi za upravu i stručnih službi, sekretar organa državne službe vrši i slijedeće poslove :

- u saradnji sa pomoćnicima načelnika objedinjava prijedlog godišnjeg programa rada organa državne službe i dostavlja Načelniku na nadležni postupak
- objedinjava izvještaje, informacije i druge materijale iz nadležnosti organa državne službe koje izrađuju pomoćnici načelnika u pitanjima iz nadležnosti službi za upravu kojima rukovode i te materijale dostavlja Načelniku na nadležni postupak
- prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća kada se raspravlja o materijalima iz nadležnosti organa državne službe
- odgovara za izvršavanje poslova na instaliranju i unaprijeđenju sistema kvaliteta po međunarodnom ISO standardu
- po ovlaštenju Načelnika, ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice i nevladinim organizacijama i dr. institucijama kada se radi o pitanjima iz nadležnosti organa državne službe
- obavlja i druge poslove i zadatke koje mu naloži Općinski načelnik.