Organizacije civilnog društva

Od 1997. godine pa na ovamo bilježimo kontinuirani porast broja OCD-a u Jablanici (trenutno imamo 72 registrovane) od toga možemo reći da aktivno radi nekih 30% organizacija. Evidentno je da se osnivaju organizacije sa istim ciljevima i aktivnostima.
Od 72 registriranenevladine organizacije na području općine Jablanica dominiraju organizacije koje se bave pitanjima: boračkih populacija, ekologije, kulture i mladih, te strukovne organizacije, udruženja lovaca, ribolovaca, pčelara i sl., a veliki broj organizacija otpada na sportske kolektive.
Njihovi glavni unutrašnji problemi mogu se, uglavnom, svesti na nedostatak finansijskih i drugih materijalnih sredstava, nedovoljan stepen stručnosti i osposobljenosti njihovih lidera. Primjentno  da je većini organizacija  jedini  zvor finansiranja općinski budžet.Također prilkom provedbe LOD II programa mali broj organizacija je uspio da zadovolji kriterije.

U daljoj izgradnji i osposobljavanju nevladinog sektora u Jablanici, pored angažovanja na njegovom funkcionalnom, organizacionom i kadrovskom jačanju, primarni pravci tog razvoja treba da budu: kontinuirana i sadržajna saradnja vladinog i nevladinog sektora, te jačanje materijalne osnove i finansijskih mogućnosti nevladinih organizacija za realizaciju djelatnosti i ostvarenje ciljeva za koje su osnovane.
Strateško i dugoročno finansiranje su temeljza održivost nevladinih organizacija i za planiranje njihove kontinuirane aktivnosti. No, hronična oskudica finansijskih sredstava opredjeljuje NVO da se više orijentišu na tzv. projektno ugovorno finansiranje, kao finansiranje specifičnih projekata ili oblasti u kojima se pružaju usluge. Pri tome je posebno važno da se ta sredstva obezbjeđuju u skladu sa procedurama koje su konzistentne sa principima dobre regulative, sa obavezom osiguravanja efikasnog upravljanja tim novcem, te sa odgovornošću za korišćenje u skladu sa namjenom. Evdentno je strateško opredjeljenje i dosljednost općine Jablanica u dostizanju evropskih standarda i vrijednosti kada je riječ o odnosu vladinog i nevladinog sektora.


Shodno napretku u razvoju politike prema mladima, omladinske politike i razvoja civilnog društva u općini Jablanica, potrebno je dosljedno primjenjivati relevantne dokumente koji se bave mladima i organizacijama civilnog društva, i između ostalog:
•    Nastaviti implementaciju Politika za mlade i implementaciju akcionog planau radi ostvarenja ciljeva definasanih u nevedenom dokumentu;
•    Kontinuirano pratiti stanje u svim sektorima koji se dotiču mladih (kultura, sport, obrazovanje, društvo, socijalna politika...) teistraživati potrebe mladih i donosti adekvatne mjere prema trenutnom stanju;
•    Posebnu pažnju posvetiti podršci Vijeću mladih i drugim OCD-ima koje se bave mladima u općini Jablanica;
•    Kontinuirano promovisati  aktivnije učešće mladih u društvenim procesima kroz  aktivnosti OCD-a i povećanje broja mladih u savjetima mjesnih zajednica;
•    Promovisati  volonterizam među mladima u partnerstvu sa svim institucijama i tjelima koja se bave mladima;
•    Posebnu pažnju i u ovoj oblasti treba posvetiti izgradnji institucionalnih kapaciteta, koji će na najfunkcionalniji i najekonomičniji provoditi općinske politike iz ove oblasti.
Za daljnji razvoj civilnog društva potrebno je:
•    Dosljedna provdba usvojenih politika prilkom raspodjele općinskih sredstava namjenjenih za OCD i kontrolu kvalitet provedenih aktivnosti;
•    Strateški i po stvarnim potrebama fanansirati pojedine oblasti/sektori unutar OCD-a;
•    Razvijati kapacitete organizacije jer OCD- nemaju iskustva u pisanju projekta prema donatorima koji imaju zahtjevnije kriterije;
•    Edukovati osoblje OCD-a za pisanje prijedloga projekta/upravljanje projektnim ciklusom i drugim temam vezanim za rad OCD-a.