Općinsko javno pravobranilaštvo Jablanica

Općinsko javno pravobranilaštvo je samostalno tijelo jedinice lokalne samouprave koje preduzima mjere i pravna sredstva radi zaštite prava i interesa Općine Jablanica. Općinsko javno  pravobranilaštvo u slučajevima određenim zakonom preduzima mjere i koristi pravna sredstva radi pravne zaštite dobara od općeg interesa i imovine u vlasništvu Općine Jablanica. Pravobranilaštvo svoju funkciju obavlja na osnovu ustava, zakona, drugih propisa i općih akata. Poslove zastupanja Općine Jablanica pravobranilaštvo obavlja u svim sudskim postupcima i upravnom postupku u skladu sa zakonom.

U postupku donošenja zakona, drugog propisa i općeg akta kojim se uređuju imovinsko-pravni odnosi, zaštita vlasništva općine i dobara od općeg nteresa obavezno se pribavlja mišljenje nadležnog Javnog pravobranilaštva. Općinsko javno pravobranilaštvo Jablanica ustanovljeno je na osnovu Zakona o javnom pravobranilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona (" Službene novine hnk",br.8/99 i 3/04 ), kao i odluke Općinskog vijeća Jablanica o osnivanju Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica br.01/3-023-14/98 od 27.01.1998.godine ("Službeni glasnik Općine Jablanica",br.1/98 ; 2/00 ; 4/03  i 4/05 ).

Sead Delalić Općinski javni pravobranilac

Sead Delalić Općinski javni pravobranilac