Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove

Pomoćnik načelnika: Aldin Širić  dipl.prav.
+387 36 751300; +387 36 751318,

Fax: +387 36 753 215;1.    Izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
2.    Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
3.    Inicira donošenje, te učestvuje u izradi i  realizaciji planova, projekata i programa u oblastima za koje je osnovana;
4.    Analizira stanje, inicira i učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana;
5.    Rješava u upravnim stvarima i prati stanje i poduzima upravne i druge mjere u oblastima za koje je osnovana;
6.    Rješava u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere za koje nisu nadležne ostale općinske službe;
7.    Stara se o realizaciji budžetskih sredstava u oblastima za koje je osnovana;
8.    Vrši druge poslove koji ne spadaju u nadležnost ostalih općinskih službi.

nadležna je za:
a)    poslove građanskih stanja, ovjere prepisa i legalizacije potpisa,
b)    poslove biračkih spiskova, prijemne kancelarije-šalter sale,
c)    poslove pružanja pravne pomoći,
d)    personalne poslove i radne odnose za općinske službe i tijela, upravljanje ljudskim resursima (ULJR),
e)    podsticanje neposrednog učešća građana u odlučivanju u lokalnim poslovima kroz organe mjesnih zajednica, kao i oblike neposrednog odlučivanja građana,
f)    poslove organizacije uprave,
g)    poslove arhive,
h)    poslove matičara,
i)    poslove  vezane za odnose sa privrednim subjektima i vođenje registara
j)    poslove općinske inspekcije,
k)    poslove statistike i analize,
l)    opšte poslove i vođenje registara iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
m)    poslove iz oblasti zdravstva, obrazovanja, sporta, kulture i nevladinog sektora,
n)    uređenje lokalnog prevoza,
o)    pitanja u vezi sa ustanovama i organizacijama od značaja za Općinu, a radi ostvarivanja određenih privrednih, društvenih, komunalnih i drugih potreba stanovništva općine,
p)    brigu o mladima,
q)    poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
r)    poslove iz oblasti socijalne politike, socijalne zaštite, javnog zdravstva i zaštite civilnih žrtava rata,
s)    regulisanje prava i obaveze izbjeglih i raseljenih lica,
t)    vođenje evidencije nosioca prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i poboljšanje njihovog položaja,
u)    vođenje evidencije i kontrolu kretanja izbjeglica na području općine, kao i smještaj izbjeglih i raseljenih lica,
v)    implementaciju svih oblika zaštite i brige o nosiocima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i izbjeglih i raseljenih lica,
w)    koordiniranje rada sa JU Centar za socijalni rad i odnose sa istom,
x)    prepis i umnožavanje materijala za Vijeće, načelnika i Službe,
y)    poslove preuzimanja i predavanja poštanskih bilješki, unutarnju i spoljnu dostavu pošte za potrebe Vijeća, Načelnika i općinske službe,
z)    tekuće i tehničko održavanje objekata i motornih vozila,
aa)    poslove opsluživanja telefonske centrale,
bb)    poslove obezbjeđenja zgrade i parkinga – poslovi portira,
cc)    poslove održavanja čistoće u radnim i drugim prostorijama Općine,
dd)    administrativno-daktilografske poslove, poslove domara, kontrolu aparata i instalacija i njihove popravke, poslove zagrijavanja prostorija, ugostiteljske poslove (posluga kafa, čaj, sok i sl.) i
ee)    druge poslove u oblastima za koje je osnovana, kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće ili Općinski načelnik.

Komunalni inspektor i inspektor zaštite okoliša:
Hamza  Miralem dipl.ing.

tel: 036 75 13 00; 036 75 13 18;
fax: 036 75 32 15;


a.    vrši kontrolu  primjene propisa iz nadležnosti komunalne inspekcije i inspekcije zaštite okoliša,
b.    vrši nadzor nad poštivanjem zakona iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite okoliša, te svih odluka, programa, planova i drugih akata iz  komunalne djelatnosti donesenih na nivou lokalne zajednice
c.    zabranjuje obavljanje radnji kojima se povređuju propisi iz oblasti nadzora ovih inspekcija,
d.    vrši inspekcijski nadzor nad upraviteljima i etažnim vlasnicima zgrada na području općine Jablanica
e.    vrši nadzor nad komunalnim objektima i uređajima, gradskim saobraćajnicama, željezničkim i autobuskim stanicama i stajalištima,
f.    vrši kontrolu ispravnosti javne rasvjete, javnih česmi, sportskih objekata i dječijih igrališta, tržnica, pijace i dr.
g.    vrši nadzor dobara u općoj upotrebi koja se koriste u komunalnoj oblasti (ulica, trotoara, trgova, parkova i drugih javnih zelenih površina, korita i obala potoka, rijeka i jezera) u naseljima,
h.    vrši kontrolu snadbijevanja naselja i stanovništva vodom za piće, vođenja i pročišćavanja otpadnih voda, kao i odvodnju oborinskih voda u naseljima,
i.    vrši nadzor nad provodenje općinskih propisa iz ove oblasti,
j.    podnosi prijave nadležnim organima,
k.    obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima iz nadležnosti ovih inspekcija samostalno ili po nalogu šefa odjeljenja ili pomoćnika Općinskog  načelnika.

Građevinski inspektor i inspektor saobraćaja i puteva:
Miroslav Kovačević dipl.ing.građ.
tel: 036 75 13 00; 036 75 13 27;
fax: 036 75 32 15;

a.    obavlja inspekcijsku kontrolu nad gradnjom za koju nadležna služba izdaje odobrenje za gradnju
b.    obavlja inspekcijsku kontrolu nad radom učesnika gradnje i održavanju građevine, odnosno nad kvalitetom građevinskih proizvoda koji se ugrađuju
c.    u provođenju kontrole građevinski inspektor rješenjem naređuje otklanjanje nepravilnosti, obustavu gradnje i uklanjanje građevine u slučajevima propisanim zakonom
d.    rješenjem naređuje da se u primjerenom roku otklone nepravilnosti koje utvrdi,
e.    rješenjem naređuje obustavu gradnje ako utvrdi da se građenje vrši protivno odobrenju za građenje, kao i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom,
f.    na licu mjesta naređuje i zatvaranje gradilišta posebnom oznakom u slučajevima predviđenim zakonom, te naređuje hitne mjere zaštite ako je to potrebno
g.    rješenjem naređuje investitoru da o svom trošku izvrši uklanjanje građevine ili njezinog dijela ili posljedica izvršenih zahvata u prostoru i uspostavi prvobitno stanje, u slučajevima određenim zakonom
h.    o uklanjanju građevine koja se nalazi u zaštićenom području izvještava tijelo nadležno za poslove zaštite spomenika kulture
i.    može zapisnikom narediti izvršenje mjera radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu
j.    vrši poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem javnih puteva,
k.    vrši kontrolu provođenja zakona i drugih propisa, koji se odnose na održavanje, izgradnju, rekonstrukciju javnih puteva,
l.    vrši nadzor stanja javnih puteva, pravilnog održavanja ispunjavanja uslova koji obezbjeduju sposobnosti puta za bezbjedan i nesmetan saobraćaj,
m.    pregleda tehničku dokumentaciju vezanu za javne puteve,
n.    naređuje otklanjanje nedostatka na javnim putevima, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja i stabilnost pratećih objekata,
o.    kontroliše stanje lokalnih puteva na području općine, daje prijedloge o eventualnim radovima koji bi puteve doveli u normalno stanje, te dogovara sa kantonalnim saobraćajnim inspektorom mjere za poboljšanje stanja u saobraćaja u prevozu,
p.    obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima iz nadležnosti urbanističke inspekcije i inspekcije saobraćaja i puteva samostalno ili po nalogu Šefa odjeljenja ili pomoćnika Općinskog načelnika.

OBRASCI I ZAHTJEVI