Etička komisija časti

 POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE ČASTII – OPĆE ODREDBE
Član 1.
Poslovnikom o radu Etičke komisije časti uređuje se:
1.    nadležnost,
2.    organizacija rada,
3.    postupak pred Komisijom,
4.    izvršenje mjera,
5.    evidentiranje i brisanje mjera,
6.    prelazne i završne odredbe.

Član 2.
Etička komisija časti pri Općinskom vijeću Jablanica je Komisija koja utvrđuje odgovornost i izriče mjere vijećnicima Općinskog vijeća Jablanica zbog povrede Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika Općine Jablanica.
Sjedište Etičke komisije je u zgradi Općine, ulica Pere Bilića 25.
Etička komisija koristi pečat Općinskog vijeća Jablanica.

II – NADLEŽNOST

Član 3.
Nadležnosti Etičke komisije časti ( u daljem tekstu : Komisija) su praćenje i nadziranje Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika, razmatranje predstavki i žalbi građana za sve oblike kršenja pravila Kodeksa, davanje mišljenja i izricanje sankcija, obavještavanje Općinskog vijeća o preduzetim radnjama i podnošenje izvještaja o svom radu, kao i druge poslove koji proizilaze iz odredaba Kodeksa.

Član 4.
U vršenju svoje funkcije, Komisija je nezavisna i svoju nadležnost obavlja u skladu sa Zakonom, Statutom, Poslovnikom o radu OV-a i ovim Poslovnikom.
U postupku pred Komisijom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.
Komisija radi u sjednicama koje su javne.

Član 5.
Komisija donosi odluke javno većinom glasova od ukupnog broja članova Komisije.

Član 6.
Zbog povrede načela Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika Komisija utvrđuje odgovornost i izriče mjere:
1. Opomena
2. Javna opomena uz javno objavljivanje na sjednici Općinskog vijeća
3. Javna opomena uz objavljivanje mjere na sjednici Općinskog vijeća i u „Službenom glasniku općine Jablanica“

III – ORGANIZACIJA KOMISIJE

Član 7.
Komisija broji 5 članova: predsjednik i 4 člana, a sačinjavaju ih izabrani predstavnici, predstavnici civilnog društva i ugledni građani.
Predsjednika Komisije biraju svi članovi Komisije većinom glasova od ukupnog broja članova Komisije na prvoj sazvanoj sjednici od dana imenovanja Komisije.

Član 8.
Mandat članova Komisije traje četiri godine i to za period trajanja mandata saziva Općinskog vijeća, a članovi Komisije nakon isteka mandata mogu ponovo biti birani.

Član 9.
Prije stupanja na dužnost, članovi Komisije daju svečanu izjavu pred Predsjednikom Općinskog vijeća, koja glasi:
«Izjavljujem da ću u svom radu pridržavati se Ustava, Zakona, podzakonskih akata, morala društva i da ću povjerenu funkciju vršiti savjesno i nepristrasno».

Član 10.
Komisija ima sekretara.
Sekretara Komisije određuje Etička komisija.

IV – POSTUPAK PRED KOMISIJOM

Član 11.
Postupak pred Komisjom se pokreće pismenom prijavom, ili po sopstvenoj inicijativi.  
Anonimne prijave neće se razmatrati.
Prijava se podnosi u roku od mjesec dana od dana saznanja za učinjenu povredu učionioca, a najkasnije u roku od 2 mjeseca od kada je povreda učinjena.

Član 12.
Uz prijavu treba priložiti dokumentaciju kojom se ukazuju navodi prijave.
Ukoliko je prijava nerazumljiva ili ne sadrži sve dokaze koji su potrebni da bi se po njoj moglo postupiti, Komisija će pozvati podnosioca da prijavu dopuni, odnosno ispravi u ostavljenom roku.
Ako podnosioc prijave ne postupi po nalogu Komisije, ista će biti odbačena.

Član 13.
Ukoliko sa sjednica Komisije izostanu stranke koje su uredno pozvane, Komisija će odlučiti da li će održati sjednicu ili odložiti.

Član 14.
Prije zaključenja sjednice, predsjednik Komisije daje riječ strankama koje su pozvane.

Član 15.
Komisija donosi odluku o tome da li je prijavljeni odgovoran za djela koja mu se stavljaju na teret i izriče odgovarajuće mjere iz člana 6. ili se isti oslobađa odgovornosti.

Član 16.
Odluka se dostavlja svim strankama u postupku pred Komisijom.

Član 17.
O žalbi protiv Odluke odlučuje Općinsko vijeće.
Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
U postupku pred Komisijom ne plaća se administrativna taksa.

V - IZVRŠENJE MJERA

Član 18.
Mjera opomene se izvršava dostavljanjem pravosnažne odluke izabranom zvaničniku protiv kojeg je izrečena i strankama u postupku.
Mjera javne opomene se dostavlja vijećnicima i javno objavljuje na sjednici Općinskog vijeća ili se objavljuje u „Službenom glasniku općine Jablanica“.
Mjera se ne može izvršiti nakon proteka 1 godine od njenog donošenja.

VI – EVIDENTIRANJE I BRISANJE MJERA

Član 19.
Pravosnažne odluke Komisije se upisuju u Registar mjera koji vodi Komisija. Mjera opomene se briše iz Registra mjera po proteku roka od šest mjeseci, mjera javne opomene nakon proteka jedne godine od dana objavljivanja na sjednici Općinskog vijeća, odnosno u „Službenom glasniku općine Jablanica“.
O brisanju mjera Komisija donosi Odluku, koja se upisuje u Registar mjera.

VII –  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 20.
Postupak za izmjenu i dopunu ovog Poslovnika vrši se po postupku i na način kao i za njegovo donošenje.

Član 21.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Općinskog vijeća Jablanica,  a objaviće se u „Službenom glasniku općine Jablanica» i Oglasnoj tabli Općine.


Bosna i Hercgovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton    
OPĆINA JABLANICA                                                             
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                   
-Etička komisija časti -                         
Broj : 02-02-2865-1/06
Jablanica, 19.10.2006. godine


Ovaj Poslovnik, shodno Zaključku broj:02-02-2911-13/06-XXII od 30.10.2006. godine,  kao potvrdu usvajanja od strane  Općinskog vijeća, potpisuje predsjednik Općinskog vijeća Jablanica.