Socijalna zaštita

Socijalna zaštita stanovništva na području općine Jablanica ostvaruje se kroz rad JU Centar za socijalni rad Jablanica, čiji je osnivač i finansijer Općina.cBroj korisnika usluga centra za socijalni rad u 2017.  godini iznosio je 1.139 i za 20% je veći u odnosu na broj korisnika u 2013. godini.
Najveći broj usluga Centra se odnosi na jednokratnu novčanu pomoć koju koristi 33,71% ukupnog broja registiranih korisnika, zatim slijedi dječiji dodatak sa 21,86% registriranih korisnika i novčana naknada za pomoć i njegu druge osobe sa 16,42% od ukupnog broja registriranih korisnika usluga centra za socijalni rad.

Na osnovu povećanog broja slučajeva nasilja u porodici, narušenih porodičnih odnosa, brakorazvoda, maloljetničke delikvencije koja je u najvećem broju izazvana narušenim porodičnim odnosima, ovisnošću i sličnom problematikom mladih, nameće se potreba formiranja jednog psihološkog savjetovališta koje bi radilo na nivou općine i pružalo usluge svim građanima u stanju potrebe.Pored Centra za socijalni rad, usluge socijalne zaštite pruža i JU “Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica Već duže vrijeme evidentan je problem nedostatka smještajnih kapaciteta kojima raspolaže ova ustanova. Formirane liste čekanja na smještaj od  15-tak osoba iz godine u godinu, jasan su pokazatelj da potreba za proširenjem ove djelatnosti postoji i da ozbiljno treba pristupiti rješavanju ovog problema.  Izgradnjom prizemnog objekta po savremenim standardima, sa smještajnim kapacitetom za najmanje 15-20 osoba, zadovoljile bi se potrebe brige i njege starih osoba grada Jablanice i šire. Fizički bi se odvojili nepokretni od pokretnih korisnika čime bi postigli još bolji kvalitet pružanja usluga, a JU Dom za stara i iznemogla lica bi raspolagao sa ukupnim kapcitetom od 50 kreveta.

IV.1.4.6. Osjetljive /ranjive grupe

Na području općine Jablanica u 2017. godini registrirano je 4 djece bez roditeljskog staranja (djeca bez oba roditelja, nepoznatih roditelja, napuštena od roditelja lišenih roditeljskog prava i roditelja spriječenih da vrše roditeljsku dužnost), što je za 25% manje u odnosu na 2016. godinu, kada je registrovano 5 djece bez roditeljskog staranja, odnosno isti broj kao što je bio slučaj u 2013. godini.


U posljednjih 5 godina bilježi se uglavnom konstantan broj registrovanih maloljetnika klasificiranih po rizičnim kategorijama za maloljetnike. Odstupanja su jedino zabilježena u kategoriji maloljetnika čiji je razvoj ometen obiteljskim problemima gdje je broj registriranih slučajeva varirao tokom godina, te je u 2017.g. iznosio 23, što je uvećanje za 35,3% u odnosu na 2013.g. Uvećan broj broj registrovanih slučajeva maloljetnika čiji je razvoj ometen obiteljskim problemima pripisuje se nešto lošijoj ekonomskoj situaciji na području općine, kao i ne postojanju adekvatnog socijalno – psihološkog savjetovališta koje bi se na stručnom nivou pozabavilo rješavanjem ovoga problema.

Iz navedenih razloga nameće se potreba uspostave Savjetovališta za pomoć djeci sa poteškoćama u razvoju, mlade i odrasle osobe izložene problemima nasilja, toksikomanije i delikvencije u čijem sastavu bi mogao raditi i Centar za razvoj inkluzivnih praksi u Jablanici, na čijem uspostavljanju je potrebno raditi u narednom periodu.

Kada su u pitanju ranjive grupe odraslih uočljivo je da sve grupe imaju ujednačene vrijednosti u periodu 2013 - 2017. godina, osim broja osoba u stanju socijalne potrebe kojima je usljed posebnih okolnosti potrebna pomoć. Broj ove kategorije je u 2013.g. iznosio 451, da bi u 2014.g. doživio nagli pad na 238 korisnika usljed primjene nove zakonske regulative gdje je većina korisnika izgubilo ovaj status. U periodu 2014-2017. ovaj broj je u konstantnom porastu i u 2017.g. iznosi 384, što je za 61,34% više u odnosu na 2014.g., te je pokazatelj loših ekonomskih kretanja na području općine Jablanica.


Na području općine Jablanica u periodu 2013-2014 boravilo je 265 raseljenih lica, od čega je 126  interno raseljenih.

U periodu 2013-2017.g., općina Jablanica je izgradila dvije zgrade socijalnog stanovanja u koju je smješteno 16 porodica, odnosno 27 osoba, čime se djelimično ispunio cilj zatvaranja izbjegličkog kampa „Unis“ i smještaj ljudi u objekte socijalnog stanovanja. Za potrebe gašenja kolektivnih centara, a u skladu sa Nacionalnim planom zbrinjavanja interno raseljenih lica, na području općine Jablanica potrebno je izgraditi još jedan objekat socijalnog stnavanja čime bi se obezbjedili uslovi za gašenje izbjegličkih kampova Unis i Gornja Kolonija.
Kada su u pitanju mladi, općina bi, također, trebala preuzeti aktivnosti na stambenom zbrinjavanju mladih (uspostavljanje programa podrške stambenom zbrinjavanju mladih i subvencioniranje kamata stambenih kredita) čime bi se zaustavio odliv radno sposobnog stanovništva sa područja Općine.