Socijalna zaštita

JU „Centar za socijalni rad“ Jablanica osnovan je 1997. godine kao Javna ustanova u državnoj svojini sa svojstvom pravnog lica.
Centar u svom radu primjenjuje Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite CŽR-a i zaštite porodice sa djecom.


Odrađeni slučajevi u centru

Centar za socijalni rad posreduje u postupku razvoda braka, vodi postupke vraćanja roditeljskog prava, oduzimanja poslovne sposobnosti, sklapanja braka prije punoljetstva, stavljanja pod starateljstvo, promjene staratelja i prestanka starateljstva, te postupke maloljetnih delikvencija, nasilja u porodici, kategorisanja djece i dr. Značajno je istaći da broj korisnika jednokratne pomoći bilježi stalni trend rasta. Ukupno stanje u oblasti socijalne zaštite u ovom periodu je otežavala i problematika raseljenih osoba i izbjeglica, posebno lica smještenih u kolektivnim centrima.
Veoma bitan segment u oblasti socijalnih pitanja je i briga o starim i iznemoglim licima. Općinsko vijeće Jablanica je odlukom od 30.12.2003. godine utvrdilo interes za izgradnju doma za „Stara i iznemogla lica“ i uspostavu javne službe za  brigu o starim licima na području Općine i šire.Dom za stara i iznomogla lica otvoren je 2005. godine.

 
Broj intervencija socijalne zaštite

U cilju poboljšanja u oblasti socijalne zaštite na području općine Jablanica, a na osnovu povećanog broja slučajeva nasilja u porodici, narušenih porodičnih odnosa, brakorazvoda, maloljetničke delikvencije koja je u najvećem broju izazvana narušenim porodičnim odnosima, ovisnošću i sl., neophodno je formiranje jednog psihološkog savjetovališta na nivo općine. Djelovanje savjetovališta olakšalo bi rješavanje problema u domenu Centra, suda, policije i drugih subjekata. Za pomoć žrtvama nasilja od ogromne koristi bi bilo pokrenuti i realizovati incijativu za otvaranje bezbjedonosne kuće na međuopćinskom nivou (Jablanica, Konjic, Prozor-Rama).

Javna ustanova Dom za stara i iznemogla lica Jablanica je ustanova socijalne zaštite čija je misija zaštita starih i iznemoglih lica i drugih odraslih lica koji nisu u mogućnosti da se brinu o sebi, a u stanju su socijalne potrebe i neophodna im je pomoć trećeg lica.
Dom za stara i iznemogla lica Jablanica raspolaže sa smještajnim kapacitetima od 30 ležajeva sa dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Popunjenost kapaciteta je 100%.

Dom za stara i iznemogla lica ima od 10 od 15 zahtjeva na Listi čekanja za smještaj.Obzirom na tendenciju porasta potreba za brigu o starim osobama, evidentna je potreba za proširenjem smještajnih kapaciteta, kako sa socijalnog tako i sa ekonomskog aspekta. Izgradnjom prizemnog objekta sa deset dvokrevetnih soba obezbijedio bi se mjesečni budžet koji sada izdvaja općina Jablanica za Dom za stara i iznemogla lica, a sa aspekta korisnika fizički bi se odvojio dio za nepokretne korisnike i korisnike sa narušenim mentalnim zdravljem, te se u dobrom dijelu olakšao rad i život pokretnih korisnika očuvanog mentalnog i fizičkog zdravlja.