Obrazovanje u Jablanici

Predškolski odgoj

Predškolski odgoj i obrazovanje na području općine Jablanica organizovano se sprovodi od 01.09.1978. godine kroz dječije obdanište koje je djelovalo u sklopu Osnovne škole “Suljo Čilić”, a od 03.10.1996. godine djeluje kao Javna ustanova dječije obdanište “Pčelica”.

Dječije obdanište „Pčelica“
Kroz redovni primarni program u toku godine prođe od 50-60 djece. Osim primarnog programa realizuje se program “Predškole” za djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programom, traje dva mjeseca (april i maj) i kroz koji prođe u prosjeku 25 djece. Relativno mali broj djece koji je ovom djelatnošću obuhvaćen leži u uzroku što imamo problema sa prevozom korisnika i teškom finansijskom situaciom roditelja.

U naredne dvije slike biće predstavljeno broj lica koji se pohađaju obdanište, osnovnu i srednju školu
 
Broj učenika u Općini Jablanica 2006-2012

Iz slike vidimo da je na području općine Jablanica  prisutan trend smanjenja broja učenika u školama na području općine, u centralnoj, područnim školama i srednjoj školi Jablanica. Poredeći 2011. godinu sa 2006. godinom vidimo da je upisano manje učenika za oko 21 % u srednjem obrazovanju. Razlog ovome može biti činjenica da veliki broj učenika koji završe osnovno obrazovanje na području općine Jablanica nastavljaju sa srednjim obrazovanjem u drugim općinama (35 učenika u 2011. godini, 49 u 2010. godini i  51 učenik u 2009. godini).

U centralnoj školi u 2011. godini upisano je manje u odnosu na 2006. godinu 28 %, a u područnim školama taj je procenat manji za 1 % i iznosi 27 %. Za 18 % više djece pohađa predskolsko obrazovanje, odnosno uključeno je u jedan vid predškolskog obrazovanja, primarni i projekat „predškole“.

 
 Broj učenika u Općini Jablanica po spolu 2006-2011

OSNOVNO OBRAZOVANJE

Osnovno obrazovanje na području općine Jablanica, sa tradicijom od 110 godina  odvija se u centralnoj Osnovnoj školi „Suljo Čilić“ i u šest područnih odjeljenja:  PO Ostrožac, PO Glogošnica, PO Ravna, PO Krstac, PO Slatina i PO Doljani.  

Programi odgojno-obrazovnog rada temelje se na Koncepciji osmogodišnjeg i devetogodišnjeg odgoja i obazovanja sa jasno utvrđenim ciljevima i zadacima, koji se  realiziraju kroz redovnu, dopunsku, izbornu nastavu te vannastavne i vanškolske slobodne aktivnosti, kao i rad okviru kulturnih djelatnosti. Osnovni vid odgojno-obrazovne djelatnosti škole je nastava koja se izvodi u dvije smjene.
Nastavna sredstva kao bitan preduslov savremene nastave se iz godine u godinu nastoje zamjeniti i dopuniti savrmenijom opremom.
Narednom tabelom je prikazan broj učionica u osnovnoj školi i obdaništu koje zadovoljavaju funkciju nastave.

Infrastrukturno stanje školskih objekata

Osnovna škola

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

JU „Srednja škola“ u Jablanici koja je otpočela sa radom 1974.godine  raspolaže sa 1.695,49 m2 zatvorenog prostora sa fiskulturnom salom dimenzija 16 m x 8 m, što ne zadovoljava Pedagoške standarde. Nastava se izvodi u jedanaest (11) učionica sa dva specijalizovana kabineta za informatiku i strane jezike. Pad nataliteta u lokalnoj zajednici i šire, odražava se direktno na smanjenje broja učenika što u najgorem slučaju može dovesti do gašenja škole. Smanjenje broja učenika, odnosno, broja odjeljenja prouzrokovat će tehnološki višak, a najveći dio uposlenika (misli se na profesore) ima između 35-45 godina. Broj odjeljenja diktira i broj ostalih uposlenika u školi. Npr. u školama ispod 12 odjeljenja, po važećim Pedagoškim standardima i normativima, poslove sekretara škole i računovodstvene poslove obavlja jedan radnik. Trenutno na 18 odjeljenja i 398 učenika radi samo jedan pedagog. Škola nema psihologa, socijalnog radnika, pomoćnika direktora, bibliotekara itd.
Biblioteka raspolaže sa 8.429 knjiga sa 530 naslova i to po učeniku 22 knjige. Stručne literature znatno nedostaje jer u zadnjih deset godina škola nije nabavljala stručnu literaturu zbog nedostatka sredstava, ali su profesori pojedinačno kupovali stručnu literaturu za sebe i koristili u izvođenju nastavnog procesa.

Srednja škola oskudijeva kad su u pitanju nastavno-didaktička sredstva i oprema. Posebno je izražen problem slabe opremljenosti kabineta informatike, kabineta fizike i hemije što se direktno negativno odražava na kvalitet same nastave.
Osim ovih problema, odnosno slabe opremljenosti kabineta ističemo problem skučenog prostora, dotrajalosti namještaja, neadekvatno opremljene fiskulturne sale i prostora za obavljanje praktične nastave za građevinska zanimanja.

U predškolskom odgoju trebalo bi povećati mogućnost djeci za rano učenje - učenje po mjeri djeteta. Implementacija obaveznog programa u godini pred polazak u školu može se afirmisati zakonom o lokalnoj samoupravi i pravičnom raspodjelu javnih prihoda i jednakopravnosti u općini. Povećan obuhvat predškolskim odgojem i obrazovanjem direktno utiče na kasniju uspješnost djece u školi i životu, te smanjuje stepen asocijalnog i kriminalnog ponašanja. Usklađivanje potrebnog stručnog kadra sa potrebama  obrazovne ustanove predstavlja jedan od veoma važnih preduslova kvalitetnog rada.

Osnovna škola još uvijek ne posjeduje  dovoljan broj kvalitetnih i modernih nastavnih učila i opreme usklađen sa uslovima koji su propisani pedagoškim standardima i normativima. Potrebno je izvršiti nabavku namještaja za učionice, obnoviti knjižni fond koji trenutno nije usklađen sa pedagoškim standardima i normativima. Zatim, potrebno je izvršiti određene infrastrukturne radove kako u centralnoj školi tako i u područnim školama.

Jedna od otežavajućih okolnosti u nastavnom procesu Srednje škole jeste nepostojanje opremljenih kabineta za praktičnu nastavu naročito za zanimanja kamenorezac i kamenoklesarobzirom da se radi o izuzetno važnom i tradicionalnom zanimanju na ovom prostoru.
Školska dvorana u Srednjoj školi Jablanica takođerne odgovara standardima i normativima, te je neophodna izgradnja novu školske dvorane ili adaptacija postojeće.
U saradnji sa lokalnom zajednicom i svim zainteresiranim treba stvoriti povoljne uslove za uvođenje atraktivnih i tradicionalnih zanimanja i na taj način privući učenike iz drugih gradova kojima bi trebalo ponuditi smještaj.