KONAČNA RANG LISTA pravnih i fizičkih lica koja su ostvarila pravo na subvenciju po javnom pozivu za subvencioniranje privrednih subjekata na području općine Jablanica u 2024. godini