Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu

+387 36 751300; +387 36 751315,
Fax: +387 36 753 215

1.    Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana,
2.    Sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koje je osnovana,
3.    Inicira donošenje, te učestvuje u izradi i realizaciji planova, projekata i programa u oblastima za koje je osnovana,
4.    Analizira stanje, inicira i učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,

Nadležna je za:
a)    poslove zaštite spašavanja ljudi, materijalnih dobara od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda,
b)    poslove priprema u skladu sa procjenom ugroženosti područja općine od elementarnih nepogoda, vanrednih prilika, ratnih dejstava i drugih opasnosti, te u tom pravcu sarađuje sa Štabom civilne zaštite i mjesnim zajednicama, te pravnim i fizičkim licima na području općine Jablanica,
c)    angažovanje snaga i sredstava u okviru funkcionisanja sistema civilne zaštite u skladu sa Zakonom,
d)    organizaciju rada i djelovanja Štaba CZ,
e)    poslove koji se odnose na zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava i deminiranja koje su u nadležnosti općine,
f)    poslove pripreme za odbranu,
g)    poslovi vatrogastva, protivpožarne zaštite i zaštite na radu,
h)    poslovi osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja;
i)    usklađivanje planova, priprema i mjera zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara i obezbjeđenje njihovog provođenja,
j)    vođenje propisane evidencije za oblast za koju je osnovana, i
k)    druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa Zakonom i drugim propisima i općim aktima kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće ili Općinski načelnik.

OBRASCI I ZAHTJEVI