Zdravstvo u Jablanici

Na području općine Jablanica sve do 1946. godine nije postojao organizovan vid zdravstvene službe. Zdravstvene usluge stanovnici Jablanice i okolnih naselja koristili su u Konjicu i Mostaru, a bolničke usluge pretežno u Mostaru. Prva zdravstvena ambulanta otvorena je 1946. godine u prostorijama privatne kuće u Jablanici. U ambulanti su radila dva ljekara i to njemački zarobljenici, a povremeno su dolazili ljekari iz Konjica i Mostara. Odlukom Općine Jablanica na Gornjoj koloniji je 1947. godine otpočela izgradnja novog zdravstvenog objekta. Gradnja završava 1950. godine kada zdravstvena služba preseljava u novi objekat. Objekat je za to vrijeme bio veoma funkcionalan. Otvaraju se službe: ambulanta opšte prakse, laboratorij, RTG kabinet i dr., a opremu donira Ministarstvo zdravlja.

Tokom 1951. godine otvaraju se dva stacionara, opšta praksa i porođajni odjel. Zdravstvena stanica Jablanica formira se 1955. godine, a razvojem zdravstvene službe otvara se pneumoftiziološka ambulanta koja se razvija u stacionar – antituberkulozni dispanzer. Dispanzer raspolaže sa oko 30 ležaja, a liječeni su bolesnici iz Jablanice i drugih općina. Obzirom na dostignuti stepen razvoja zdravstvene službe, postojeći kadar, opremu, raspoloživi prostor i dr., Skupština opštine Jablanica 1957. godine donosi Odluku o osnivanju Doma zdravlja Jablanica. Dom zdravlja je raspolagao svim specijalističkim službama, a intenzivno sarađuje sa medicinskim centrom „Dr. Safet Mujić“ Mostar. U okviru Doma zdravlja postojale se dvije ambulante na terenu i to u Ostrošcu i Doljanima. U tom periodu Dom zdravlja je imao oko 75 zaposlenih. U periodu ratnih dešavanja, od 1992. do 1995. godine, Dom zdravlja se reorganizuje u Ratnu bolnicu i igra veoma značajnu ulogu u pružanju pomoći građanima, ranjenicima, raseljenim licima i izbjeglicama, te pripadnicima stranih trupa koje su boravile na području općine Jablanica, a koje su bile stacionirane na stadionu F.K. „Turbina“.

Dom zdravlja Jablanica


Dom zdravlja pruža usluge iz domena primarne zdravstvene zaštite, opšte medicine, medicine rada, pedijatrije, pneumoftiziologije, te hitne medicinske pomoći koja radi 24 sata. U Domu zdravlja Jablanica mogu se obavljati konsultativno-specijalistički pregledi iz oblasti ginekologije, interne medicine, oftalmologije, ortopedije, opšte hirurgije, urologije, otorinolaringologije i neuropsihijatrije.

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH (decembar 1977.god.), Dom zdravlja Jablanica definisan je, kao zdravstvena ustanova koja pruža sve vrste zdravstvenih usluga iz djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, zubozdravstvene zaštite, usluge sekundarne zdravstvene zaštite tipa konsultativno - specijalističkih zdravstvenih usluga, odnosno usluga vanbolničke dijagnostike, za što je neophodan, te se angažira potrebni, a nedostajući kadar iz drugih zdravstvenih ustanova na području HNK (stalna saradnja sa Općom bolnicom Konjic, RMC-om i KBC-om). U sklopu  zgrade Doma zdravlja ima pet ambulanti porodične medicine sa osam educiranih ljekara i tri sektorske ambulante na terenu (Ostrožac, Doljani i Glogošnica) sa prisustvom tima porodične medicine jednom sedmično.

Zdravstvena i socijalna zaštita na području Općine Jablanica su na zadovoljavajućem nivou. Bez obzira na čitav niz poteškoća s kojima se susreće, Dom zdravlja Jablanica uspijeva zadovoljiti potrebe za zdravstvenom zaštitom područja i stanovništva koje mu gravitira.

Zgrada Doma zdravlja Jablanica napravljena je 1950. godine i uz povremena ulaganja u neophodnu infrastrukturu i opremu, u potpunosti zadovoljava potrebe lokalne zajednice. Donacijom Japanske vlade, Dom zdravlja je dobio kvalitetan ultrazvučni aparat sa tri sonde, koji zadovoljava većinu potreba ove dijagnostičke procedure, opremu za labaratorij, spirometar, transportni defibrilator, mobilni EKG aparat, komplet KPR.

Stanje zdravstvene infrastrukture u Općini Jablanica

Najčešća oboljenja stanovnika općine Jablanica su: hipertenzija, respiratorne infekcije gornjih puteva, akutni bronhitis, astma, pneumonija, dijabetes.
 
Broj i struktura osoba u zdravstvenim ustanovama

Općina Jablanica izdvaja značajna sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite, a iznos tih sredstava je prikazan na slijedećem grafikonu:

Finansiranje zdravstvene zaštite iz Budžeta Općine

Sistem zdravstvene i socijalne zaštite u općini Jablanice funkcioniše dobro u skladu sa pozitivnim zakonskim normama. Sa ciljem unapređenja zdravstvene i socijalne zaštite stanovnika Općine Jablanica potrebno je:
•    Nabaviti novo kvalitetno sanitetsko vozilo, prilagođeno za transport povrijeđenih i oboljelih;
•    Jačati djelatnosti konsultativno - specijalističkih službi (internista, urolog, hirurg, ortoped, orinolaringolog, dijabetolog) kroz njihovo prisustvo u redovnim sedmičnim, mjesečnim terminima;
•    Poboljšati rad sektorskih ambulanti (omogućiti prisustvo medicinske sestre - tehničara u ambulanti Doljani, kompijutersko uvezivanje svih ambulanti i direktan uvid u zdravstveni status svih registriranih pacijenata);
•    Nabaviti novi RTG aparat, jer postojeći u potpunosti ne zadovoljava sve prohtjeve;
•    Naknada za novorođeno dijete;
•    Pomoć u kući za stara i iznemogla lica;
•    Psihosocijalno savjetovalište: za mlade, žrtve svih vrsta nasilja, trgovine ljudima, ugrožene porodičnom i socijalnom situacijom;
•    Prihvatilište za žrtve nasilja;
•    Zbog neuslovnog radnog prostora centra potrebno je rekonstrukcija postojećeg prostora ili izgradnja novog objekta.