Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Pomoćnik načelnika: Amira Nuhić dipl.prav.
+387 36 751300; +387 36 751311;
Fax: +387 36 753 215


1.    Obezbjeđuje zakonitost rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;
2.    Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
3.    Analizira stranje, inicira i učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana;
4.    Inicira donošenje, učestvuje u izradi planova, programa i projekata od interesa za općinu

Nadležna je za:
a)    pripremanje sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela, kao i Kolegija Vijeća,
b)    priprema akata po nalogu Vijeća i njegovih radnih tijela,
c)    praćenje realizacije Odluka i Zaključaka Vijeća,
d)    blagovremeno objavljivanje akata Općinskog vijeća,
e)    poslovi vezani za pripremu materijala za Općinsko vijeće,
f)    drugi poslovi vezani za djelokrug rada Općinskog vijeća,
g)    druge poslove koje joj u zadatak stavi Općinsko vijeće.

OBRASCI I ZAHTJEVI