Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-2695/22 od 22.11.2022. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 44/22 – Nabavka lož ulja za potrebe Općine Jablanica u 2023 godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-202-3-54/22 od 22.11.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2695/22
Jablanica, 22.11.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović,  s.r.