Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-63-3-28/24

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 10/24 – Izrada izvedbenog projekta „Zaštita izvorišta Šanica, općina Jablanica – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-63-3-28/24 od 15.05.2024. godine.
Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1029/24
Jablanica, 15.05.2024. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.