Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-1839/23 od 01.09.2023. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 23/23 – Izgradnja čatrnje za vodu na lokaciji Risovac – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-112-3-43/23 od 01.09.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1839/23
Jablanica, 01.09.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.