Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-1852/23 od 05.09.2023. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 24/23 – sanacija lokalnih puteva za prekojezerska sela koja se spajaju na R-437 (Viseći most – Ostrožac)  – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-113-3-44/23 od 04.09.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1852/23
Jablanica, 05.09.2023. godine