Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-805/23 od 10.04.2023. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 10/23 – Uklanjanje bespravno sagrađenih objekata – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-63-3-16/23 od 07.04.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-805/23
Jablanica, 10.04.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.