Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-455/23 od 27.02.2023. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 6/23 – Izgradnja sistema za navodnjavanje polja Kosne Luke – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-43-3-11/23 od 27.02.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-455/23
Jablanica, 27.02.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.