Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Jablanica za 2024. godinu

Na osnovu člana 15. Odluke o sportu Općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj: 4/17) i člana 13. i 15. Pravilnika o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti sporta iz Budžeta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj: 6/22) i člana 41. Statuta Općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj:2/09,8/16 i 2/20) Općinski načelnik objavljuje 

J A V N I   P O Z I V
za dostavljanje prijava za dodjelu  sredstava za sport iz Budžeta Općine Jablanica
za 2024. godinu


I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dostavljanje programa iz oblasti sporta u svrhu obezbjeđivanja materijalno-tehničke i finansijske podrške sportskim organizacijama (udruženjima) u realizaciji programa.
Programi trebaju biti u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva općine Jablanica u oblasti sporta.
Sredstva za ove namjene su obezbjeđena u Budžetu-Proračunu Općine Jablanica na poziciji Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer za sport.
Ista će se rasporedit u skladu sa iznosom sredstava odobrenim u Budžetu Općine Jablanica za 2024. godinu na sljedeći način:
-troškovi takmičenja................................................88,50 % sredstava
-zakupnina sportske dvorane ..................................7,00 % sredstava
-ljekarski pregledi…………...........................................4,00 % sredstava
-sredstva rezervi (za nepredviđene troškove) ............0,50 % sredstava

II KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na raspodjelu sredstava imaju klubovi koji su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima kod nadležnog ministarstva.

III OPĆI  KRITERIJI
Svaki klub/organizacija u sportu koji ima namjeru aplicirati za dodjelu srestava, mora ispunjavati sljedeće uslove:
-da je održala redovnu godišnju izvještajnu skupštinu do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu
-da ima finansijski izvještaj za prethodnu godinu ovjeren od FIA (finansijsko-informatička agencija) do 28. februara tekuće godine,
-da ima sjedište na području općine Jablanica,
-da ima usvojen Program rada i Finansijski plan za tekuću godinu i da dostavi izjavu da će -dostaviti  Plan rada i Finansijski plan za narednu godinu, najkasnije do 30.04. naredne godine.
-da je ispoljena racionalnost u korištenju ranije dodjeljenih sredstava i da su budžetska sredstva uredno i na vrijeme pravdana.

IV SADRŽAJ POTREBNE DOKUMENTACIJE
        Svaka organizacija/aplikant mora podnijeti dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 15 Pravilnika kako slijedii:
1.    Izvadak iz registra nadležnog organa ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Javnog poziva.
2.    Završni račun za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha) ovjeren od strane od FIA ,
3.    Zapisnik sa održane skupštine kluba/udruženja,
4.    Izjava odgovornog lica da će dostaviti Plan rada i Finansijski plan za narednu godinu najkasnije do 30. 04. naredne godine.
5.    Program koji sadrži: rang takmičenja kalendar takmičenja za godinu za koju se traži sufinansiranje za slučaj da je isti objavljen od strane krovnog Saveza ili trenutni po kojem se klub takmiči,
6.   Metod rada i očekivane rezultate,
7.   Broj učesnika i njihovu starosnu dob,
8.   Troškovnik sa dinamikom utroška sredstava

V AKTIVNOSTI NAKON JAVNOG POZIVA
Prispjele programe, dostavljene u službu po Javnom pozivu razmatra i ocjenjuje Vijeće za implementaciju, koje sačinjava listu na koju klub-organizacija može uložiti prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 (osam) dana.
Općinski načelnik će na prijedlog Vijeća za implementaciju i Odluke po prigovorima predložiti Odluku o raspodjeli sredstava - transfer za sport iz Budžeta-Proračuna Općine Jablanica.
Općinsko vijeće će donijeti konačnu Odluku koja se odnosi na finansiranje sporta predviđenih u Budžetu Općine Jablanica.

VI  RASPODJELA I ISPLATA SREDSTAVA
Sredstva će se doznačavati sportskim klubovima-organizacijama za period od 12 (dvanaest) mjeseci u jednakim mjesečnim tranšama.
Za slučaj da su ukupni troškovi (osnovni i ostali) veći od budžetom planiranih sredstava primjenjivaće se formula: planirano budžetom / zbirni zahtjevi klubova u skladu sa Pravilnikom i tako utvrđeni koeficijent će se pomnožiti sa svakim pojedinačnim zahtjevom kluba kako bi se odredila sredstva prema tom klubu-organizaciji.
Općnski načelnik može vršiti usklađivanje iznosa sredstava za korisnike navedene u Odluci o dodjeli budžetskih sredstava, u skladu sa izvršenjem Budžeta općne Jablanica u toku godine, i u skladu sa izvještajima o pravdanju sredstava koje podnose klubovi.

VII  MJESTO, NAČIN I ROK PODNOŠENJA APLIKACIJA
Prijava na javni poziv podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti na Info pultu Općine Jablanica, Pere Bilića 15 ili web stranici općine  www.jablanica.ba.
Prijava se podnosi Općinskom načelniku Općine Jablanica putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove s obaveznom napomenom: ”Za Javni poziv-programi iz oblasti sporta” na adresu: Općina Jablanica, Pere Bilića 15. 88420 Jablanica.
Rok za podnošenje aplikacija je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.
Neblagovremene i nepotpune aplikacije neće se uzimati u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović.

Prilozi:

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Jablanica za 2024. godinu

Obrazac za kandidovanje projekata