Javni oglas za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica