IZGRADNJA ČATRNJE ZA VODU NA RISOVCU

U skladu sa provedenim postupkom javne nabavke konkurentskog zahtjeva na lokalitetu Risovac preduzeće „ES-BI-EM“ d.o.o. Mostar izvodi  radove na izgradnji čatrnje za vodu. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 41.753,91 KM, a nadzor nad izvođenjem vrši nadležna služba općine Jablanica.

Projekat je sufinansiran sredstvima budžeta  općine Jablanica i sredstvima UNDP-ija. Prema predmjeru na gradilištu se izvode armirano-betonski, montažerski i bravarski radovi. Trenutno se izvode radovi pripreme za šalovanje gornje AB ploče, a predviđena je i izrada zaštitne ograde oko rezervoara i pratećih objekata sa ulaznom kapijom.