ZAKAZANA 23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  s a z i v a m

23.  S J E D N I C U
Općinskog vijeća Jablanica

Sjednica će se održati dana 30.11.2022. godine (srijeda), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu predlažem  s l j e d e ć i:


D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    
a)Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu – prijedlog
b) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu- prijedlog
4.    Odluka o uslovima i načinu raspolaganja poslovnim objektom – višenamjenska hala Tip 1 – u vlasništvu Općine Jablanica u poslovnoj zoni  Unis – Gornja Kolonija- prijedlog
5.    Budžet– Proračun Općine Jablanica za 2023. godinu - nacrt
6.    Odluka o izvršenju Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – nacrt
7.    Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2023.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – nacrt
8.    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za implementaciju - prijedlog
9.    Program rada Općinskog vijeća Jablanica za 2023. godinu - prijedlog
10.    Program izgradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području općine Jablanica za 2023. g.-prijedlog
11.    Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2023. g.- prijedlog
12.    Odluka o gubitku statusa javnog dobra - prijedlog
13.    Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva - prijedlog
14.    Zaključak o davanju saglasnosti u postupku dodjele koncesije po zahtjevu „BIO BRAND” d.o.o. Jablanica – prijedlog
15.    Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta – prijedlog
16.    Rasprava o inicijativi vijećnika Ibrahima Dune Čilića za hitno rješavanje problema uslova za smještaj i rad JU Dječije obdanište “ Pčelica” Jablanica kao i proširenje kapaciteta za boravak i rad
17.    Rasprava o informacijama

Pozivate se na sjednicu, uz poštovanje!    

PREDSJEDAVAJUĆI
Emir Muratović, BA ing.građ.