ZAKAZANA 38. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je XXXVIII (38) sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati u četvrtak,  28.05.2020. godine u Kino-sali, sa početkom u 9,00 sati. Za sjednicu je  predložen slijedeći Dnevni red.

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    a)  Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
b) Informacija o aktivnostima Općinskog štaba civilne zaštite Jablanica na sprječavanju širenja coronavirusa – COVID 19 u periodu od 17.03. do 17.05.2020.g.
3.    Odluka o donošenju i provođenju izmjena „Urbanističkog  plana Jablanica” - Prijedlog
4.    Odluka o usvajanju Završnog računa za 2019. godinu
5.    Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu
6.    Pravilnik o uslovima, načinu, postupku, i kriterijima za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca-branitelja i boračkih populacija - Prijedlog
7.    Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija u 2020.godini- Prijedlog
8.    a) Odluka o razrješenju predsjednika Općinske izborne komisije Jablanica- Prijedlog
b)  Odluka o imenovanju zamjenskog člana-predsjednika Općinske izborne komisije Jablanica- Prijedlog
9.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju  osnivačkih prava, promjeni naziva, promjeni adrese sjedišta, promjeni djelatnosti i usklađivanje djelatnosti sa Standarnom klasifikacijom djelatnosti JU Muzej „ Bitka za ranjenike na Neretvi “ Jablanica - Prijedlog
10.    a)   Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad  i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2019. godinu
b)    Program rada JU Centar za socijalni rad za 2020. godinu sa Program soc. zaštite stanov. općine Jablanica
11.    Izvještaj o stanju imovine Općine Jablanica
12.    Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. i Izvj. o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za 2019.g.
13.    Izvještaj o radu Sportskog saveza Jablanica za 2019. godinu
14.    Izvještaj o radu školskih odbora i Upravnog odbora Pčelica za 2019.godinu
15.    Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u u užem grdskom području općine Jablanica, lokalitet „Gornja Kolonija“- Prijedlog
16.    Zaključci o djelimičnoj obustavi postupka za utvrđivanje javnog interesa- Prijedlog