ODRŽANA 43. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u  četvrtak 15.10.2020. godine, u Kino-sali, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 10,45 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.

Na sjednici je usvojen  slijedeći  Dnevni red:
1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o pristupanju izradi Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar 1“  -  donešena
4.    Odluka o pristupanju izradi Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar 2“  - donešena
5.    Odluka o imenovanju zamjenskog člana Općinske izborne komisije Jablanica - donešena
6.    Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum sa JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo u sudskom postupku po tužbi Općine Jablanica radi isplate duga iz prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata- usvojen zaključak.