Obavještenje o postupku javne nabavke broj 753-1-3-65-3-32/24 od 10.06.2024. godine

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke –
LOT 1 – Sanacija cesta za prekojezerska sela koja se spajaju na R -437 (Viseći most –Ostrožac)
LOT 2 – Rekonstrukcija  puta Glogošnica – Dragan Selo – Obavještenja o nabavci broj: 753-1-3-65-3-32/24 od 10.06.2024. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.

Broj: 01-11-1250/24
Jablanica, 10.06.2024. godine


OPĆINSKI NAČELNIK    
Damir Šabanović s.r.