Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-1853/23 od 12.09.2023. godine

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke – Otvoreni postupak 2/23 – Izmještanje glavnog vodovoda na lokalitetu Donja Jablanica – Općina Jablanica – Obavještenja o nabavci broj: 753-1-3-119-3-47/23 od 12.09.2023. godine.
Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.

Broj: 01-11-1853/23
Jablanica, 12.09.2023. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.