ODRŽANA 33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak, 02.11.2023. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 11,45 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika. Na sjednici je utvrđen  slijedeći :

Dnevni red

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD3 Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Gornja Kolonija“ – donesena
AD4 Odluka o komunalnom redu – donesen zaključak
AD5 Odluka o zbrinjavanju animalnog otpada – utvrđen Nacrt
AD6 Deklaracija o osudi agresije Izraela na Palestinu-donesena
AD7 Rasprava o informacijama- vođena rasprava
•    Informacija o izvršenju Budžeta za period I-IX 2023. godine
•    Informacija o poduzimanju i provođenju planiranih mjera čišćenja i zaštite okoline
•    Informacija o stanju fasada, trotoara, dvorišta, parkinga, plaža, parka, trim staze i drvoreda