ODRŽANA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak 31.08.2023. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 17,50. sati. Prisustvovalo je 17 vijećnika. Na sjednici je utvrđen slijedeći:

D N E V N I   R E D

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD3 Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izmještanju glavnog gradskog vodovoda na lokalitetu Donja Jablanica - donesena
AD4 Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim i omladinskim organizacijama iz Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu po LOD metodologiji- donesena
AD5 Odluka o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica- donesena
AD6 Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Općinskog vijeća Općine Jablanica u Monitoring tim za praćenje implementacije Plana upravljanja otpadom – donesena
AD7 Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za nadzor realizacije Strateškog plana razvoja općine Jablanica - donesena
AD8 Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za period I-VI 2023. godinu-nije usvojen
AD9 Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica  za period I-VI 2023. godine-usvojen
AD10 Izvještaj o radu inspekcija za  period I-VI 2023. godine-usvojeni uz doneseni zaključak
AD11 Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za period I-VI 2023. godine-usvojen
AD12 Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za  period I-VI 2023. godine- usvojeni
AD13 Izvještaj o radu JU „Doma zdravlja“ Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2023. godine- usvojeni
AD14 Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za   period I-VI 2023. godine- usvojeni
AD15 Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za period I-VI 2023. godine- usvojeni
AD16 Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2023. godine- usvojeni
AD17 Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta ( Burić Alija ) - usvojeni
AD18 Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta ( Biloš Štefica) - usvojeni
AD19 Rasprava o inicijativi vijećnika Čilić Ibrahima - Dune i Širić Nihada za finansijsku podršku maturantima- usvojena
AD20 Rasprava o informacijama-vođena rasprava i donešen zaključak