Članak je filtriran: Mart 2018

Upozorenje o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara

Procjenjujući da postoji povećana opasnost od izbijanja požara koje mogu izazvati ljudi nepažnjom i neodgovornim ponašanjem  (naročito prilikom čišćenja okućnica i poljoprivrednih posjeda, izleta i boravka u prirodi), Služba civilne i protivpožarne zaštite općine Jablanica izdaje


UPOZORENJE O PREDUZIMANJU
PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

ODRŽAN 37. I 38. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U petak 30.03.2018. godine održani su 37. i 38. redovni  sastanci  izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, sekretar općinskog organa,  pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP, a  razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju za 2017.godinu i januar i februar 2018. godine, izvještaji općinskih službi za 2017. godine i januar i februar 2018. te izvještaji  JU i JP za  2017. godinu i januar i februar 2018.

SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA

U skladu sa programom sanacije divljih deponija na području općine Jablanica predviđenih u budžetu općine Jablanica za 2018. godinu i na osnovu predstavki građana i analize stanja, a u saradnji sa predstavnicima JKP „Jablanica,“ dd stečaju  izvršeni su inspekcijski nadzori na lokalitetu divljih deponija između Glogošnice i Ravne u blizini ribnjaka „Eko fish“ i lokaliteta Kovačevine u naselju Podbrežje, te određeno prioriteno rješavanje divljih deponija na predmetnim lokacijama.

Čestitka u povodu Uskrsa

Svim građanima katoličke vjeroispovjesti u Jablanici i Bosni i Hercegovini  u povodu velikog  katoličkog  praznika Uskrsa, upućujem najiskrenije čestitke sa željom da im radost Uskrsa donese obilje lične i porodične sreće, te svekoliko blagostanje.

ODRŽANA XVII SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. , a shodno članu 105. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  u četvrtak 29.03.2018  sa početkom u 9:00 sati, održana je, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica 17. sjednica, a  završena u 14:41 sati. Prisustvovalo je 19 vijećnika.

ODLUKA O PRIJEMU I BROJU VOLONTERA

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09),  Programom prijema lica sa VSS (VII stepen stručne spreme) bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u organu uprave općine Jablanica broj: 01-36-678/18 od 14.03.2018. godine,  tačke X Odluke o uslovima i načinu prijema lica sa VSS (VII stepen stručne spreme odnosno I i II ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja) bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u općinskom organu uprave Općine Jablanica broj: 01-36-678-1/18 od 14.03.2018. godine i tačke IV i V Uputstva o bodovanju broj : 01-36-678-3-1/18 od 27.03.2018. godine i prijedloga Rang liste Komisije za odabir kandidata od 29.03.2018. godine, Općinski načelnik Općine Jablanica d o n o s i


O D L U K U
o broju i prijemu volontera

POTPISANI UGOVORI O SUBVENCIONIRANJU VOLONTERA I LICA SA VIŠIM I VISOKIM OBRAZOVANJEM DO TRI GODINE ISKUSTVA

U skladu sa Odlukom-programom o subvencioniranju volontera i zapošljavanju osoba s višim i visokim obrazovanjem i Odlukom Općinskog načelnika o  utvrđivanju broja i rasporeda prijavljenih lica za osposobljavanje kod pravnih subjekata i rezultata odabira aplikanata od strane Komisije za odabir u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u srijedu 28.03.2018. godine Općinski načelnik Salem Dedić potpisao je ugovore sa  pravnim  subjektima  koji će se primiti na osposobljavanje i zapošljavanje lica sa višim i visokim obrazovanjem koje će Općina Jablanica subvenciornirati u trajanju od 9-12 mjeseci.

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP RTV JABLANICA D.O.O. JABLANICA

Na osnovu člana  8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (,,Službene novine FBiH,,  broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 15. Odluke o usklađivanju JP „RTV Jablanica“ sa Zakonom o privrednim društvima,Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH i Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti(Službeni glasnik Općine Jablanica,broj:3/06), člana 17. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o.Jablanica i Odluke Nadzornog odbora broj:3-1/2018 od 20.03.2018. godine, Nadzorni odbor  JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje


JAVNI  KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JP „RTV JABLANICA“ D.O.O. JABLANICA