Rješenje o imenovanju novog člana Komisije za izbor kandidata

             Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
               Općina Jablanica                                
JU Centar za socijalni rad Jablanica
            
Broj: 37-14-14/20
Jablanica, 02.11.2020. godine


Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 12. Pravila JU Centar za socijalni rad Jablanica broj: 37-11-1/06, 37-11-10-1/13, 37-11-27/13, 37-11-20/14, 37-11-3/15, 37-11-16/16 i 37-11-15/17 i člana 19. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Jablanica broj: 37-11-39/06, 37-11-40/11,  37-11-8/16, 37-11-16/17 i 37-11-7/20 i člana 2. stav 1., 2., 3. i 4. Pravilnika o radu Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos u JU Centar za soccijalni rad Jablanica broj: 37-11-14/20, Direktor JU Centar za socijalni rad Jablanica,  d o n o s iR J E Š E N J E
o imenovanju novog člana Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme stručnog saradnika za računovodstvo u JU Centar za socijalni rad Jablanica

    Član 1.


Šaha Kevrić, stručni saradnik za socijalni rad u mjesnim zajednicama i ostvarivanje prava iz oblasti porodice sa djecom u JU Centar za socijalni rad Jablanica imenuje se za novog člana Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme stručnog saradnika za računovodstvo u JU Centar za socijalni rad Jablanica umjesto Nazihe Zebić, stručnog saradnika – psihologa u JU Centar za socijalni rad Jablanica.


Član 2.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.O b r a z l o ž e n j e


Rješenjem direktora JU Centar za socijalni rad Jablanica broj: 37-14-12/20 od 22.10.2020. godine imenovana je Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme stručnog saradnika za računovodstvo u JU Centar za socijalni rad Jablanica u sastavu: Naziha Zebić, dipl. psiholog, Zlata Škampo, dipl. ecc. i Šemsa Šehić, dipl. pravnik.
Dana 02.11.2020. godine, Naziha Zebić, član Komisije, obavijestila je pismenim putem JU Centar za socijalni rad Jablanica da zbog samoizolacije i mogućnosti da je pozitivna na COVID-19 neće moći biti prisutna dana 04.11.2020. godine na pismenom i usmenom ispitu za kandidate za prijem u radni odnos stručnog saradnika za računovodstvo u JU Centar za socijalni rad Jablanica. Zbog navedenih okolnosti, za novog člana Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme stručnog saradnika za računovodstvo u JU Centar za soccijalni rad Jablanica imenuje se Šaha Kevrić, stručni saradnik za socijalni rad u mjesnim zajednicama i ostvarivanje prava iz oblasti porodice sa djecom u JU Centar za socijalni rad Jablanica.


Direktor
Begzada Šukman