Konkurs za prijem odgajatelja u radni odnos

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Javna ustanova dječije obdanište „Pčelica „
Jablanica
Upravni odbor
Broj:388-1/18
Jablanica, 17.09.2018. godine

Na osnovu člana 30. Zakona o predškolskom odgoju ( Sl.novine HNK-a broj 5/2000 ), člana 26. Pravila Javne ustanove i Odluke  Upravnog odbora broj 382-1/18 od 10.09.2018. godine, Upravni odbor Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica raspisuje:


KONKURS
za prijem odgajatelja u radni odnos

1. Odgajatelj -   na određeno vrijeme do 31.05.2019. godine - 1 ( jedan ) izvršilac

2.  Pored općih uslova predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:
- Stepen stručne spreme - VSS/VŠS , Bolonjska deklaracija ( 180 ECTS, 240 ECTS )
- Vrsta fakulteta- Nastavnički fakultet – predškolski odgoj ili Pedagoška akademija-  predškolski odgoj,
- Radno iskustvo- 1 godina
- Položen stručni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad.

3.Uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon kandidati su dužni dostaviti
      (orginal ili ovjerene kopije):
      -     Diplomu o završenoj školskoj spremi,
      -     Uvjerenje o radnom iskustvu,                 
      -    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno-obrazovni rad,
      -    Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
      -    Izvod iz matične knjige rođenih.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa bit će obavljen intervju.
Prijave slati na adresu:
Javna ustanova dječije obdanište „Pčelica“ 88420 Jablanica, ul.Komune Vejle bb (za konkursnu komisiju).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Izabrani kandidati trebaju dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka prije zaključivanja Ugovora o radu.                                                                                                    Predsjednik Upravnog                  
                                                                                                               odbora
                                                                                                 Dženana Delalić s.r.