Javni oglas za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija

Na osnovu člana 22., a u vezi sa članom 31. Pravilnika o uslovima, načinu, postupku i kriterijima za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca-branitelja i boračkih populacija broj: 02-02-707-4/20-XXXVIII od 28.05.2020. godine (Službeni glasnik općine Jablanica broj:3/20, Komisija za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija, raspisuje Javni oglas za raspodjelu novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenih pitanja boračkih populacija u iznosu od 30.000,00 KM (tridesethiljada konvertibilnih maraka).

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju: članovi porodica šehida/poginulih, nestalih, umrlih branilaca/branitelja, ratni vojni invalidi, članovi porodica umrlih ratnih vojnih invalida, demobilisani branioci i članovi porodica umrlih demobilisanih branilaca koji nemaju rješeno stambeno pitanje.

Kompletan sadržaj oglasa preuzmite na ovom linku.