Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječije obdanište “Pčelica” Jablanica

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko – neretvanski kanton
Javna ustanova Dječije obdanište “ Pčelica “
Jablanica
Upravni odbor
Broj:155 -1/22
Jablanica, 16.06.2022. godine

Na osnovu člana 47. Zakona o predškolskom odgoju ( Sl. Novine HNK –a broj 5/2000 ), člana 50. Pravila Javne ustanove Dječije obdanište “Pčelica”, člana 33. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada Javne ustanove Dječije obdanište “Pčelica” Jablanica i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Dječije obdanište “Pčelica” Jablanica broj 153-1 /22 od 16.06.2022. godine, Upravni odbor raspisuje:

JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječije obdanište “Pčelica” Jablanica


1.    Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječije obdanište
“ Pčelica” Jablanica.
2.    Za radno mjesto pod rednim brojem 1. pored općih uslova predviđenih Zakonom može biti imenovana osoba koja ispunjava i posebne uslove za odgajatelja ili stručnog saradnika i to:
-    VSS / VŠS (180 ECTS, 240 ECTS po bolonjskom sistemu studiranja)
-    Nastavnički fakultet ili Pedagoška akademija – predškolski odgoj, fakulteti na kojima se stiču zvanja za stručne saradnike – pedagog, psiholog, defektolog, logoped, socijalni radnik
-    da ima najmanje 3 (tri) godine rada u djelatnosti predškolskog odgoja ili najmanje 5 (pet) godina u društvenim djelatnostima
-    položen stručni ispit
3.    Kandidati  su uz prijavu na konkurs dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije ):
-    Biografija sa adresom i kontakt  telefonom
-    Dokaz o stručnoj spremi,
-    Dokaz o radnom iskustvu,
-    Dokaz o položenom stručnom ispitu
-    Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
-    Izvod iz matične knjige rođenih.
Direktor se bira na period od četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa bit će obavljen intervju.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Kandidat koji bude izabran na mjesto direktora  dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak u roku od 15 (petnaest ) dana od dana imenovanja.

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu:
Javna ustanova Dječije obdanište “Pčelica” Jablanica ul. Komune Vejle bb sa naznakom
(za konkursnu komisiju)


Predsjednica Upravnog odbora
  Dženana Delalić s.r.