POTPISAN UGOVOR ZA PROJEKAT SANACIJE PUTEVA U NASELJU OSTROŽAC

Općinski načelnik Damir Šabanović je u srijedu 15.11.2023. godine, nakon provedenog postupka javne nabavke, potpisao  konkurentski ugovor za izvođenje radova sa direktoricom „AP GRADNJA“ d.o.o. Jablanica Maidom Poljarević. Predmet ugovora su radovi sanacije puteva u naselju Ostrožac.
Cijena ugovorenih radova za projekat  sanacije puteva u naselju Ostrožac iznosi 49.438,35 KM sa PDV-om, a nadzor nad izvođenjem radova vršit će nadležna služba Općine Jablanica.
Prema predmjeru radova izvodiće se pripremni, zemljani i betonski radovi na podzidama, betoniranje puta, regulacija potoka, izrade propusta, izrada metalne ulazne kapije te ostali radovi. Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođenja u posao.