Maj 2019

URUČIVANJE OPREME U PROJEKTU OSNAŽIVANJA ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA U OPĆINI JABLANICA

U skladu sa ugovorom  o saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva, Nodas iz Sarajeva, kroz projekat „Osnaživanje položaja žena  kroz podršku ženskom poduzetništvu u općini Jablanica (i općini Stolac)“, nakon potpisanih ugovora sa  jablaničkim ženama  koje su  aplicirale i  zadovoljile propozicije u četvrtak 16.5.2019. godine, u prisustvu Općinskog načelnika, Stručnog saradnika za poljoprivredu u Općini Jablanica, predstavnika Saveza poljoprivrednih proizvođača i Udruženja žena „ Most“ te samih korisnica donacije,  pred zgradom Stare Općine Jablanica na Doljanci izvršeno je uručivanje opreme.

SVEČANO OBILJEŽENA 76-GODIŠNJICA BITKE ZA RANJENIKE NA NERETVI

Na Spomen kompleksu "Bitka za ranjenike  na Neretvi" u Jablanici, pred nekoliko hiljada okupljenih građana i antifašista iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, u subotu 11. maja 2019. godine, obilježena  je  76-godišnjica  „Bitke na Neretvi“, koja je zbog značaja i načina na koji je vođena ušla u sve udžbenike historije. Organizator manifestacije bili su kao i predhodnih godina SABNOR BIH, Udruženje antifašista i boraca NOR-a Jablanica, Društvo „Josip Broz Tito“ Jablanica i Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica uz pokroviteljstvo Općine Jablanica i Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

JAVNI POZIV - SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA

Na osnovu stava (1) člana 3. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2016.-2020. godine („Službene novine HNK“, broj: 6/16) i stava (3) tačke I Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'', utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu, sa kriterijima raspodjele, broj: 01-1-02-751/19, od 8.4.2019. godine,  a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini  („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć („Službene novine F BiH“, broj: 27/18), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede sa pozicije
„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)"
utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu
sa kriterijima raspodjele

ODRŽAN 61. I 62. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U srijedu 08.05.2019. godine održani su 61. i 62. redovni  sastanci  izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP, a razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju za period 26.03.2019.do 07.05.2019. godine, izvještaji općinskih službi za mart 2019. te izvještaji  JU i JP za mart 2019.

SANACIJA PUTA KRSTAC-ŠTRBINE

U sklopu  aktivnosti na održavanju nekategorisanih puteva a po preporuci nadležne Općinske službe izvršena je sanacija nekategorisanog puta Krstac – Štrbine u dužini cca 3300 m.

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica

           Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Hercegovačko-Neretvanski kanton
      OPĆINA JABLANICA 
        OPĆINSKO VIJEĆE 
Broj 02-02-1094-3-j.o./19 –XXVIII
Jablanica, 25.04.2019. godine

Na osnovu člana člana 2. i 9. Odluke o postupku imenovanja upravnih odbora subjekata čiji je osnivač Općina Jablanica i kriteriji za izbor i ocjenjivanje kandidata za imenovanje   («Službeni glasnik Općine Jablanica», broj: 6/13), a shodno Odluci o objavljivanju  javnog oglasa za  izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Jablanica, Općinsko vijeće Jablanica, o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
za  izbor i imenovanje članova Upravnog odbora 
Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica

U ORGANIZACIJI ADS FBIH-RADIONICA ZA ZAPOSLENIKE OPĆINE JABLANICA O VJEŠTINI KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA

U organizaciji Agencije za  državnu službu FBiH (ADS FBiH), u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u utorak 07.05.2019. godine, održana je jednodnevna radionica za zaposlenike općinskog organa, Općine Jablanica, sa ciljem  da  službenici koji se u svom radu  najčešće susreću i kontaktiraju sa strankama,  poboljšaju  komunikaciju,  upoznaju sa modelima i alatima koji će im olakšati rad te spriječiti eventualne nesporazume sa strankama.