ZAKAZANA 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica” broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović  sazvao je 13.  S J E D N I C U Općinskog vijeća Jablanica

Sjednica će se održati dana 30.12.2021. godine (četvrtak), u Konferencijskoj sali Hotela Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu je  predložen   s l i j e d e ć i:

D N E V N I   R E D


1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za 2021. godinu
4.    Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2022. godinu - prijedlog
5.    Odluka o izvršenju Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu – Prijedlog
6.    Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2022. g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – Prijedlog
7.    Odluka o privremenom finansiranju Općine Jablanica za period januar – mart 2022. godine- prijedlog
8.    Odluka o privremenom finansiranju sporta u Općini Jablanica za period januar-mart 2022.- prijedlog
9.    Odluka o povjeravanju na upravljanje groblja/harema- prijedlog
10.  Odluka o verifikaciji rezultata izbora za članove Podružnica i Savjeta Mjesnih zajednica na području općine Jablanica - prijedlog
11.  Odluka o imenovanju Nadzornog odbora JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica-prijedlog
12.  Odluka o utvrđivanju javnog interesa – BH Telecom d.d. Sarajevo - prijedlog
13.  Plan rada Općine Jablanica za 2022. g.
14.  Program izgradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području općine Jablanica za 2022. g.-prijedlog
15.  Plan korištenja javnih površina na području općine Jablanica za 2022. g. - prijedlog
16.    
a) Zaključak o prethodnoj saglasnosti na imenovanje članova Upravnog odbora JU “Dom za stara i iznemogla lica Jablanica“ - prijedlog
b) Zaključak o prethodnoj saglasnosti na imenovanje članova Upravnog odbora JU „Centar za socijalni    rad Jablanica“ - prijedlog
17.    Rješenje o imenovanju Radne grupe za analizu obaveza urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju HE „Grabovica“ i obaveza po osnovu izdavanja upotrebne dozvole HE „Jablanica“ - prijedlog
18.    Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva - Proho Remzo - prijedlog
19.    Rasprava o informacijama