Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije- Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 31/22 – Rekonstrukcija sale SP-32

PREDMET: Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije

Poštovani,
U skladu sa članom 9. Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu “E-nabavke” („Službeni glasnik BiH“, broj: 53/15), pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku javne nabavke Općine Jablanica – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 31/22 – Rekonstrukcija sale SP-32, a sve prema tenderskoj dokumentaciji i predmjeru radova koju možete preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba, u sistemu “e-Nabavke”.

Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki – www.ejn.gov.ba, broj: 753-7-3-164-3-36/22.

Ponude se predaju na protokol Općine Jablanica – Pere Bilića 15, 88 420 Jablanica.
Rok za prijem ponuda je 28.09.2022. godine do 12:00 sati, a javno otvaranje ponuda je 28.09.2022. godine u 12:30 sati u prostorijama Općine Jablanica.

U predmetnoj tenderskoj dokumentaciji navedene su adekvatne i dovoljne informacije na osnovu kojih ponuđači mogu pripremiti svoje ponude na stvarno konkurentskoj osnovi, precizan rok i mjesto prijema ponuda i javnog otvaranja ponuda, kriterij za dodjelu ugovora, kao i minimum dokumenata kojima se dokazuje kvalificiranost ponuđača.

S poštovanjem,
 
Broj: 01-11-2112-4/22
Jablanica, 15.09.2022. godine
                                
OPĆINSKI NAČELNIK    
Damir Šabanović,  s.r.