Obavještenje o nabavci broj 753-7-3-130-3-30/22 od 19.07.2022. godine.

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 25/22 – Sanacija škarpe na lokalnom putu Glogošnica – Dragan Selo – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-130-3-30/22 od 19.07.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1744/22
Jablanica, 19.07.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.