KONAČNA RANG LISTA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA SUBVENCIJU PO JAVNOM POZIVU ZA SUBVENCIONIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA U 2021. GODINI (IZMJENJENA VERZIJA)