ZAKAZANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Pedsjedavajući Općinskog vijeća  Emir Muratović sazvao je  24. sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati  u  četvrtak, 29.12.2022. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu je  predložen slijedeći Dnevni red:

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2023. godinu - prijedlog
4. Odluka o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
5. Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2023. g. Sa programom realizacije kapitalnih investicija – prijedlog
6. Odluka o privremenom finansiranju Općine Jablanica za period januar-mart 2023. godine –prijedlog
7. Odluka o donošenju i provođenju „Regulacionog plana Gornja Kolonija“ – prijedlog
8. Odluka o pristupanju izmjeni Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu „Vila –Viseći Most“ - prijedlog
9. Odluka o izmjeni Odluke o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija – prijedlog
10. Odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija - prijedlog
11. Odluka o izmjeni sastava stručne Komisije za pitanja legalizacije građevina na području općine Jablanica - prijedlog
12. Godišnji plan rada Općine Jablanica za 2023. godinu - prijedlog
13. Plan korištenja javnih površina za 2023. godinu – prijedlog
14. Program izgradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području općine Jablanica za 2023. g. - prijedlog
15. Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2023. g. - prijedlog
16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju OSP i FTTC Dragan selo (Ravna) – prijedlog
17. Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta – prijedlog
18. Rasprava o informacijama