Plan izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska za 2022. godinu

Na osnovu člana 18. stav (1) Pravilnika o vođenju i upotrebi Centralnog biračkog spiska („Službeni glasnik BiH“ broj 27/22), Općinska izborna komisija Jablanica, na sjednici održanoj 27.05.2022. godine, d o n i j e l a  j e

P L A N
Izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska
u Općini Jablanica

Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska za redovne birače za Opće izbore 2022.godine, koji će se održati dana 02.10.2022.godine bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od:

04.06.2022.godine do 04.07.2022.godine
svakim radnim danom od 08,00 – 15,00 sati

u prostorijama kako slijedi:

1.    Centru za birački spisak-zgrada općine Jablanica, ul. Pere Bilića br.15, prizemlje-šalter sala.
2.    Matičnom uredu Ostrožac;
3.    Matičnom uredu Glogošnica;
4.    Matičnom uredu Doljani.

I – Uvodni dio
Ovim planom uređuju se pitanja o načinu obavještavanja javnosti o periodu izlaganja, mjestima na kojima će privremeni birački spiskovi biti izloženi i postupak za vršenje ispravki u biračkim spiskovima. Planom će biti osigurano da sve osobe, političke stanke ili koalicije dobiju pristup privremenim biračkim spiskovima radi provjere podataka.

Privremeni birački spiskovi biće izloženi u periodu od 04.06.2022. do 04.07.2022. godine.

II – Način obavještavanja
Općinska izborna komisija Općine Jablanica obavještavat će građane o lokacijama gdje će biti izloženi privremeni birački spiskovi na slijedeći način:

1. Iskoristit će se sredstva javnog informisanja i elektronski mediji putem kojih će se na
najsažetiji način dati potrebne informacije biračima (RTV Jablanica i službena web stranica općine Jablanica).

III-  Raseljena lica
Birači, koji imaju status raseljenih lica, putem obavještenja na lokalnim medijima, web stranici i oglasnoj ploči općine Jablanica, bit će obaviješteni da do 19.07.2022. godine mogu promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva u Centru za birački spisak

IV – Način vršenja ispravki
Ispravke eventualnih netačnosti u privremenim biračkim spiskovima koji budu izloženi javnosti, vršit će se na slijedeći način:
Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog Centralnog biračkog spiska uoče nepravilnosti i pogrešne podatke imaju pravo zahtjevati njihovu ispravku ukoliko se radi o ispravci ličnih podataka. Zahtjev se podnosi organu nadležnom za vođenje podataka čija se ispravka zahtjeva.

V – Završni dio
Ovaj plan, u skladu sa potrebama, biće blagovremeno prilagođavan aktuelnostima trenutka u kojem bude realizovan.
Dostavit će se odmah po usvajanju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, radi njegovog odobravanja.Broj: 02-10-894/22-PBS                                                               
Jablanica, 27.05.2022.godine  
                                           
P R E D S J E D N I K
Općinske izborne komisije Jablanica
Sedin Lepara, dipl.pravnik