OPĆINA JABLANICA USPJEŠNO ZAVRŠILA PROCES RECERTIFIKACIJE III EDICIJE MEĐUNARODNOG BFC SEE STANDARDA

Općina Jablanica je uspješno završila  procesa recertifikacije prema zahtjevima i kriterijima III edicije međunarodnog BFC SEE standarda, koji je lokalna samouprava započela 2019. godine sa ciljem unapređenja kvaliteta i efikasnosti servisa za postojeću privredu. Evaluacijska komisija je na osnovu dostavljene elektronske dokumentacije i ostalih nalaza do kojih je došla prilikom evaluacione posete i razgovora sa općinskim rukovodstvom, sačinila Finalni evaluacijski izveštaj. Evaluacijska komisija je konstatirala da je  Općina Jablanica ispunila sve propisane uslove za potvrdu certifikata o povoljnom poslovnom okruženju prema zahtevima BFC SEE standarda.

U Zaključku Finalnog evaluacijskog izvještaja se kaže:“Nakon detaljnog pregleda dostavljene dokumentacije i pregleda zvanične općinske web stranice, završene dvodnevne evaluacione posjete općini Jablanica i implementacije preporuka od strane Tima za evaluaciju, navedenih u Preliminarnom evaluacionom izvještaju, ocjena Tima evaluatora je da je općina Jablanica ispunila uvjete da bude certificirana kao lokalna samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem, te se preporučuje za verifikacionu provjeru. Općina Jablanica ima ukupnu ispunjenost kriterija 90,33%. Svi eliminacioni podkriteriji su ispunjeni u potpunosti. Svaki od 10 kriterija je ocjenjen sa preko 50%.Opći dojam evaluatora je da Općina Jablanica vrlo ozbiljno pristupa u radu s poduzetnicima i potencijalnim investitorima te je opredijeljenja za kreiranje kvalitetnog poslovnog okruženja. U prilog tomu je 13 privrednih zona koje su formirane na području općine Jablanica za potrebe privrednog sektora. Poslovni inkubator Jablanica i Udruženje samostalnih privrednika Jablanica koje, u sinergiji sa općinskom administracijom kroz Vijeće za konkurentnost, kreira mjere podrške malim i srednjim poduzećima u općini Jablanica. Posebno je to bilo izraženo u vrijeme pandemije kada je donesena odluka o donošenju mjera za pomoć pravnim i fizičkim licima zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa za ublažavanje negativne ekonomske posljedice (25.06.2020.)“