Konkurs za imenovanje Općinskog javnog pravobranioca Općine Jablanica

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBiH“, br. 34/03), člana 29. Zakona o javnom pravobranilaštvu HNK („Službene novine HNK“, broj: 8/99,3/04 i 11/08), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09, 8/16 i 2/20), člana 18. Odluke o osnivanju Općinskog javnog pravobranilaštva (Službeni glasnik Općine Jablanica, broj 1/98, 2/00, 3/03, 4/05, 2/07 i 8/16) i Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju Konkursa za imenovanje Općinskog javnog pravobranioca Općine Jablanica broj: 01-07-580-1/22 od 03.03.2022. godine, objavljuje se


KONKURS
za imenovanje Općinskog javnog pravobranioca Općine Jablanica


OPIS UPRAŽNJENJE POZICIJE: Općinski javni pravobranilac Općine Jablanica obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Jablanica, njenih organa i drugih tijela koja se finansiraju iz općinskog Budžeta ili u odnosu na njih Općina obavlja osnivačka prava, daje pravna mišljenja u postupku donošenja opštih akata i drugih propisa kojim se uređuju imovinsko-pravni odnosi, zaštita vlasništva Općine Jablanica, upravlja radom Općinskog javnog pravobranilaštva, kao i druge poslove u skladu sa zakonom.


Sadržaj konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku.